Đổi mới trong công tác đánh gía kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan đơn vị trên của tỉnh Bình Định.

Thứ tư - 19/01/2022 16:22 155 0
Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC thông qua kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 19 tháng 01 năm 2022, Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 (Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 15/11/2021) gồm Giám đốc các Sở: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Nội vụ đã tổ chức họp thông qua kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2021của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố với các nội dung như sau:
I. TỔNG QUAN VỀ BỘ CHỈ SỐ
Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC ban hành kèm theo Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh được xây dựng riêng cho 03 khối cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Khối các cơ quan Trung ương: Được cấu trúc thành 4 lĩnh vực đánh giá, 14 tiêu chí, 7 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm; trong đó, điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học là 75 điểm.
- Khối các cơ quan thuộc UBND tỉnh: Được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 50 tiêu chí, 30 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm; trong đó, điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học là 40 điểm.
- Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đ ược cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 48 tiêu chí, 34 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá là 100 điểm; trong đó, điểm đánh giá thông qua điều tra xã hội học là 40 điểm.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
1. Công tác triển khai thực hiện
- Ngày 11/09/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3768/KH-UBND triển khai đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Theo Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần theo hướng dẫn và gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 31/12/2021; đồng thời chỉ đạo việc điều tra xã hội học; tổ chức thẩm định, phúc tra kết quả Chỉ số CCHC năm 2021 và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện.
- Thực hiện Quyết định số 3768/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ban hành Hướng dẫn số 2085/HD-SNV ngày 10/11/2021 về việc tự chấm điểm Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Hội đồng thẩm định, xác định Chỉ số CCHC năm 2021 (Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 15/11/2021) gồm lãnh đạo các Sở: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Giám đốc Sở Nội vụ.
Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC năm 2021 đã thành lập Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định (Quyết định số 854/QĐ-HĐTĐ ngày 21/12/2021) gồm: Đại diện các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo và chuyên viên Phòng CCHC-VTLT và viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, Tổ trưởng là Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
2. Công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC
- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 11/9/2021, để tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đồng thời, sử dụng kết quả điều tra, khảo sát để đánh giá, chấm điểm đối với nội dung điều tra xã hội học theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các cơ quan, đơn vị. Đối tượng khảo sát là các tổ chức và cá nhân có giao dịch thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, với quy mô điều tra là 4.810 phiếu khảo sát. Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh để triển khai thực hiện ngay từ tháng 11 năm 2021, đồng thời tổ chức phúc tra, giám sát kết quả thực hiện.
- Để tổ chức điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số CCHC theo Quyết định số 3768/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai điều tra, khảo sát ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cán bộ, công chức lãnh đạo quản lý các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và Lãnh đạo UBND cấp xã. Tổng số phiếu điều tra xã hội học là 950 phiếu.
III. KẾT QUẢ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
1. Kết quả điểm số và Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh
Chỉ số CCHC của các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2021 có giá trị trung bình đạt 84,00%, thấp hơn giá trị trung bình chung năm 2020 (92,00%). Theo kết quả đánh giá, Cục Hải quan dẫn đầu bảng xếp hạng với kết quả là 85,80%; Bảo hiểm xã hội tỉnh và Cục Thuế tỉnh là 02 đơn vị có chỉ số đạt dưới giá trị trung bình chung của khối và Bảo hiểm xã hội tỉnh xếp cuối bảng xếp hạng với giá trị đạt được là 82.21%.
2. Kết quả điểm số và Chỉ số CCHC năm 2021 của các cơ quan thuộc UBND tỉnh
Chỉ số tổng hợp CCHC năm 2021 của khối các cơ quan thuộc UBND tỉnh có giá trị trung bình đạt 89,91%, tăng 2,86% so với năm 2020 (chỉ số trung bình năm 2020 là 86,65%). Tổng hợp kết quả chỉ số theo 3 nhóm như sau:
- Nhóm 1 (có kết quả chỉ số CCHC từ 90% trở lên): có 08 cơ quan là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải. Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị dẫn đầu có kết quả chỉ số CCHC là 99,87%
- Nhóm 2 (có kết quả chỉ số CCHC đạt từ 85% đến dưới 90%): Có 10 cơ quan là Sở Du lịch, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ngoại vụ.
- Nhóm 3 (có kết quả chỉ số CCHC đạt dưới 85%): Có 3 cơ quan là Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
3. Kết quả điểm số và Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ số tổng hợp CCHC: Có giá trị trung bình đạt 81,42% cao hơn so với năm 2020 (76,52%). Kết quả chỉ số CCHC chia thành 03 nhóm:
- Nhóm 1 (chỉ số đạt từ 85% trở lên): Có 01 địa phương là Hoài Nhơn,
- Nhóm 2 (chỉ số đạt từ 80% đến dưới 85%): Có 06 địa phương là Vĩnh Thạnh, An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân, Quy Nhơn, Phù Cát.
- Nhóm 3 (chỉ số đạt dưới 80%): Có 04 địa phương là Tuy Phước, Phù Mỹ, An Nhơn, Vân Canh.
Việc Hội đồng của tỉnh tổ chức đánh giá Chỉ số CCHC năm 2021 đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố một cách kịp thời đã cho thấy sự đổi mới đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hằng năm nhằm xác định đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính và xét thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần  nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Lâm Trường ĐỊnh - P.CCHC-VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây