Góp ý dự thảo

Góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số Papi năm 2023

Góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số Papi năm 2023

 •   08/05/2023 08:11:00 AM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/05/2023, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 786/SNV-CCHCVTLT về việc góp ý dự thảo Kế hoạch nâng cao Chỉ số Par Index, Chỉ số Sipas và Chỉ số Papi năm 2023.
Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão

Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão

 •   28/04/2023 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/4/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 740/SNV-XDCQ&CTTN về việc tham gia ý kiến đối với Đề án thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão.
Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”

 •   26/04/2023 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Sở Nội vụ lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương về dự thảo Nghị quyết Quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” (kèm theo mẫu Bằng Kỷ niệm chương, mẫu Kỷ niệm chương).
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   14/04/2023 04:17:00 PM
 •   Đã xem: 319
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 308/KH-SNV ngày 07/3/2023 của Sở Nội vụ về thực hiện các nhiệm vụ của Sở Nội vụ theo Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023; Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan của tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 •   24/03/2023 07:52:00 AM
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Góp ý dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một phần Quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Góp ý dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng

Góp ý dự thảo Luật Thi đua - Khen thưởng

 •   17/03/2023 02:54:00 PM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân tỉnh ban hành Công văn số 1401/UBND-NC ngày 16/03/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Mỹ Chánh thuộc huyện Phù Mỹ

Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Mỹ Chánh thuộc huyện Phù Mỹ

 •   08/02/2023 03:14:00 PM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/02/2023, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 131/SNV-XDCQ&CTTN về việc tham gia ý kiến Đề án thành lập thị trấn Mỹ Chánh thuộc huyện Phù Mỹ.
Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quy định của UBND tỉnh về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định

Góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quy định của UBND tỉnh về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định

 •   24/10/2022 07:59:00 PM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản số 67-CV/ĐĐ ngày 30/3/2022 về việc xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định” và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1669/UBND-NC ngày 01/4/2022, số 1767/UBND-NC ngày 06/4/2022 về việc giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ các quy định hiện hành dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định”.
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

 •   14/10/2022 04:33:00 PM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2060/UBND-TH ngày 20/4/2022 về việc xây dựng quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.
Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát

Góp ý dự thảo Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát

 •   26/09/2022 07:46:00 AM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/9/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1601/SNV-XDCQ&CTTN về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án thành lập thị trấn Cát Khánh thuộc huyện Phù Cát.
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định.

Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định.

 •   21/09/2022 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 352
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/9/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1584/CV-SNV gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị tham gia góp ý đối với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hồ sơ viên chức tỉnh Bình Định. Trong đó, đối với các tổ chức hội có tính chất đặc thù được Nhà
nước giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động, mặc dù không giao biên chế
nhưng trong thực tế có những trường hợp trước đây được áp dụng tuyển dụng như viên chức; một số trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được điều động sang làm việc tại các tổ chức này. Do đó, đề nghị xem xét việc áp dụng Quy chế này đối với người làm việc tại các tổ chức hội có tính chất đặc thù được Nhà nước giao nhiệm vụ và hỗ trợ kinh phí hoạt động.
Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

 •   29/07/2022 04:45:00 PM
 •   Đã xem: 330
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2022, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 3556/BNV-CQĐP về việc góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Góp ý dự thảo Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Góp ý dự thảo Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

 •   11/07/2022 05:37:00 PM
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/7/2022, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1155/SNV-TCBC&TCPCP về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.
Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

Góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

 •   07/06/2022 05:09:00 PM
 •   Đã xem: 310
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2022, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 962/SNV-XDCQ&CTTN về việc góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.
Lấy ý kiến dự thảo Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Lấy ý kiến dự thảo Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.

 •   05/05/2022 05:10:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, Sở Nội vụ đang xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định.

Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định.

 •   03/12/2021 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân dân tỉnh tại Công văn số 832/UBND-NC ngày 09/02/2021 về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây