Điện thoại, thư điện tử

THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI, EMAIL CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG SỞ NỘI VỤ
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN
THOẠI BÀN
EMAIL
GHI CHÚ
I. LÃNH ĐẠO SỞ
 
1.
Lê Minh Tuấn
Giám đốc
0256.3502.818
tuanlm@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Trịnh Xuân Long
Phó Giám đốc
0256.3822.169
longtx@snv.binhdinh.gov.vn
 
3.
Bùi Hoàng Linh
Phó Giám đốc
0256.3823.177
linhbh@snv.binhdinh.gov.vn
 
II. VĂN PHÒNG SỞ
0256.3822.603
vp@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Trần Trung Định
Chánh Văn phòng
 
dinhtt@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Huỳnh Thị Kim Hồng
Phó Chánh Văn phòng
 
honghtk@snv.binhdinh.gov.vn
 
3.
Trần Thúy Ngọc
Chuyên viên chính
 
ngoctt@snv.binhdinh.gov.vn
 
4.
Lê Hoàng Trung
Chuyên viên
 
trunglh@snv.binhdinh.gov.vn
 
5.
Võ Thị Liên Sang
Chuyên viên
 
sangvtl@snv.binhdinh.gov.vn
 
6.
Lê Thị Kim Dung
Cán sự
 
dungltk@snv.binhdinh.gov.vn
 
7.
Đặng Thị Oanh
Nhân viên
 
oanhdt@snv.binhdinh.gov.vn
 
8.
Trần Văn Châu
Lái xe
 
chautv@snv.binhdinh.gov.vn
 
9.
Trần Ngọc Sáng
Bảo vệ
 
sangtn@snv.binhdinh.gov.vn
 
10.
Lê Đức Hiếu
Bảo vệ
 
hieuld@snv.binhdinh.gov.vn
 
III. PHÒNG TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
VÀ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
0256.3822.448
p.tcbc@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Nguyễn Văn Bảo
Trưởng phòng
 
baonv@snv.binhdinh.gov.vn
 
2. Phan Ngọc Sang Phó Trưởng phòng   sangpn@snv.binhdinh.gov.vn  
3.
Đỗ Thị Mỹ Dung
Chuyên viên chính
 
dungdtm@snv.binhdinh.gov.vn
 
4. Phan Thị Mỹ Phước Chuyên viên   phuocptm@snv.binhdinh.gov.vn  
5.
Mai Xuân Trạng
Chuyên viên
 
trangmx@snv.binhdinh.gov.vn
 
IV. PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
02563.819.060
02563.821.618
p.cbcc@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Mai Hồng Quân
Trưởng phòng
 
quanmh@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Nguyễn Thị Ánh Vân
Phó Trưởng phòng
 
vannta@snv.binhdinh.gov.vn
 
3.
Nguyễn Thị Đoàn Duyên
Chuyên viên chính
 
duyenntd@snv.binhdinh.gov.vn
 
4.
Nguyễn Sỹ Nguyên
Chuyên viên chính
 
nguyenns@snv.binhdinh.gov.vn
 
5.
Đỗ Thị Kim Cúc
Chuyên viên
 
cucdtk@snv.binhdinh.gov.vn
 
6.
Cao Hoàng Huyên
Chuyên viên chính
 
huyench@snv.binhdinh.gov.vn
 
V. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN
02563.813.580
p.cq@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Trần Thế Diệu
Trưởng phòng
 
dieutt@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Nguyễn Văn Hóa
Phó Trưởng phòng
 
hoanv@snv.binhdinh.gov.vn
 
3.
Hà Thị Ngọc Phượng
Chuyên viên chính
 
phuonghtn@snv.binhdinh.gov.vn
 
4.
Huỳnh Ngọc Khuyến
Chuyên viên chính
 
khuyenhn@snv.binhdinh.gov.vn
 
5.
Văn Thị Hồng Bổn
Chuyên viên
 
bonvth@snv.binhdinh.gov.vn
 
6.
Nguyễn Minh Bính
Chuyên viên
 
binhnm@snv.binhdinh.gov.vn
 
VI. PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH -
VĂN THƯ, LƯU TRỮ
0256.3812.655
p.cchc@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Trần Thị Thu Lượng
Trưởng phòng
 
luongttt@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Nguyễn Thành Tín
Phó Trưởng phòng
 
tinnt@snv.binhdinh.gov.vn
 
3.
Nguyễn Tiến Nghĩa
Chuyên viên chính
 
nghiant@snv.binhdinh.gov.vn
 
4.
Hồ Phương Thủy
Chuyên viên
 
thuyhp@snv.binhdinh.gov.vn
 
5. Nguyễn Thị Thanh Trà Chuyên viên   trantt@snv.binhdinh.gov.vn  
VII. THANH TRA SỞ
02563.819.064
ttra@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Lê Văn Tạo
Chánh Thanh tra
 
taolv@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Nguyễn Hoài Nam
Phó Chánh Thanh tra
 
namnh@snv.binhdinh.gov.vn
 
3.
Trần Minh Thắng
Thanh tra viên chính
 
thangtm@snv.binhdinh.gov.vn
 
4.
Phạm Anh Tuấn
Thanh tra viên
 
tuanpa@snv.binhdinh.gov.vn
 
5.
Phạm Thị Thúy Hằng
Chuyên viên
 
hangptt@snv.binhdinh.gov.vn
 
VIII. BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG                           0256.3822.296   bantdkt@snv.binhdinh.gov.vn
 
         
 
2.
Thái Minh Trí
Phó Trưởng ban
 
tritm@snv.binhdinh.gov.vn
 
 
PHÒNG NGHIỆP VỤ
 
 
 
3.
Nguyễn Hoài Ngân
Trưởng phòng
0256.3822.301
ngannh@snv.binhdinh.gov.vn
 
4.
Võ Trọng Vinh
Phó Trưởng phòng
0256.3816.341
vinhlt@snv.binhdinh.gov.vn
 
5.
Trần Quốc Hiệu
Chuyên viên
 
hieutq@snv.binhdinh.gov.vn
 
6.
Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh
Chuyên viên
 
khanhlhhm@snv.binhdinh.gov.vn
 
7.
Phạm Thị Kim Hiền
Chuyên viên
 
hienptk@snv.binhdinh.gov.vn
 
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
  0256.3821.339
 
 
8.
Đào Thị Kim Định
Trưởng phòng
 
dinhdtk@snv.binhdinh.gov.vn
 
9.
Nguyễn Tấn Vinh
Chuyên viên chính
 
vinhnt@snv.binhdinh.gov.vn
 
10.
Nguyễn Thị Hậu
Kế toán
 
haunt@snv.binhdinh.gov.vn
 
11. Nguyễn Hồng Quân Chuyên viên   quannh@snv.binhdinh.gov.vn  
12. Nguyễn Thị Thùy Dương Chuyên viên   duongntt@snv.binhdinh.gov.vn  
13.
Lê Quang Trí
Bảo vệ
 
trilq@snv.binhdinh.gov.vn
 
IX. BAN TÔN GIÁO                                                             0256.3811.022   bantg@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Hồ Quang Thơm
Trưởng ban
 
thomhq@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Phạm Văn Nam
Phó Trưởng ban
 
nampv1@snv.binhdinh.gov.vn
 
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
  0256.3811.022
 
 
3.
Đặng Thanh Bằng
Trưởng phòng
 
bangdt@snv.binhdinh.gov.vn
 
4. Nguyễn Thị Thu Hiếu Phó Trưởng phòng   hieuntt@snv.binhdinh.gov.vn  
5. Nguyễn Thị Sang Kế toán   sangnt@snv.binhdinh.gov.vn  
6.
Phạm Đức Thương
Chuyên viên
 
thuongpd@snv.binhdinh.gov.vn
 
7.
Mai Thị Trọng Thủy
Chuyên viên
 
thuymtt@snv.binhdinh.gov.vn
 
8.
Đặng Hồng Minh
Bảo vệ
 
minhdh@snv.binhdinh.gov.vn
 
9.
Trần Thị Mai
Nhân viên
 
maitt@snv.binhdinh.gov.vn
 
 
PHÒNG NGHIỆP VỤ
  0256.3812.505
 
 
10.
Trịnh Nguyễn Huy Hiên
Trưởng phòng
 
hientnh@snv.binhdinh.gov.vn
 
11.
Huỳnh Thanh Khanh
Phó Trưởng phòng
 
khanhht@snv.binhdinh.gov.vn
 
12.
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Chuyên viên chính
 
anhntn@snv.binhdinh.gov.vn
 
13.
Võ Lương Châu
Chuyên viên
 
chauvl@snv.binhdinh.gov.vn
 
14.
Phạm Thị Hồng Trinh
Chuyên viên
 
trinhpth@snv.binhdinh.gov.vn
 
X. TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH                    0256.3823.758   ccvtlt@snv.binhdinh.gov.vn
 
1.
Lâm Trường Định
Giám đốc
0256.3822474
dinhlt@snv.binhdinh.gov.vn
 
2.
Nguyễn Minh Nhật
Phó Giám đốc
 0256.3818.471
nhatnm@snv.binhdinh.gov.vn
 
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
  0256.3823.758
 
 
3.
Nguyễn Thị Linh Sa
Trưởng phòng
 
santl@snv.binhdinh.gov.vn
 
4.
Lý Thị Lệ Xuân
Chuyên viên
 
xuanltl@snv.binhdinh.gov.vn
 
5.
Lê Thanh Tân
Kế toán
 
tanlt@snv.binhdinh.gov.vn
 
6.
Nguyễn Thị Nguyệt
Lưu trữ viên
 
nguyetnt@snv.binhdinh.gov.vn
 
7.
Phùng Thiên
Viên chức
 
thienp@snv.binhdinh.gov.vn
 
8.
Nguyễn Thị Huyền Trâm
Nhân viên
 
tramnth@snv.binhdinh.gov.vn
 
9.
Thái Văn Hùng
Bảo vệ
 
hungtv@snv.binhdinh.gov.vn
 
10. Phùng Nguyên Quân Bảo vệ   quanpn@snv.binhdinh.gov.vn  
 
PHÒNG NGHIỆP VỤ                                                      0256.3827514
 
 
11.
Mai Ngọc Hoàng
Trưởng phòng
 
hoangmn@snv.binhdinh.gov.vn
 
12.
Võ Thị Diễm
Lưu trữ viên
 
diemvt@snv.binhdinh.gov.vn
 
13.
Võ Ngọc Mai
Lưu trữ viên 
 
maivn@snv.binhdinh.gov.vn
 
14.
Lê Thành Phi
Lưu trữ viên
 
philt@snv.binhdinh.gov.vn
 
15.
Lê Thị Ánh Nguyệt
Lưu trữ viên
 
nguyetlta@snv.binhdinh.gov.vn
 
16.
Nguyễn Thị Hoa Đào
Lưu trữ viên
 
daonth@snv.binhdinh.gov.vn
 
17. Dương Thùy Linh Lưu trữ viên   linhdtt@snv.binhdinh.gov.vn  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây