Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian đến.

Thứ tư - 21/06/2023 14:39 917 0
Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm để đảm bảo đạt được mục tiêu đề ra theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 tại Quyết định số 4510/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian đến.

1. Chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bản tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030”; Kết luận số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn đơn vị, địa phương.
2. Tổ chức thực hiện việc sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025.
3. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thay đổi tư duy, cách tiếp cận trong phương thức tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để công tác cải cách hành chính của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng và của tỉnh nói chung từng bước có sự chuyển biến theo hướng thực chất, bền vững, tránh tình trạng đối phó, thành tích.
4. Các sở, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đề xuất, thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trên các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương để hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.
5. Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm các tiêu chí về thành lập tổ chức theo quy định của Chính phủ; nghiên cứu, thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp theo Thông báo số 50-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Xây dựng lại phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xẫ giai đoạn 2023 – 2025.
6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của viên chức theo Thông tư hướng dẫn của Bộ ngành và theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai thực hiện Đề án thi tuyển cạnh tranh vào các vị trí quản lý cấp phòng, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh.
7. Tập trung xây dựng, hoàn thiện Danh mục dịch vụ công, các quy định về khung giá dịch vụ sự nghiệp công, định mức kinh tế - kỹ thuật theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
8. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh.
9. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh”. Rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

10. Đẩy mạnh thực hiện “Năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”. Tiếp tục hoàn thiện, kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng ứng dụng dùng chung của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức trên môi trường số. Tập trung xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong việc thanh toán không dùng tiền mặt các lĩnh vực thuế, phí, ngân hàng…

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thanh Trà - P.CCHC&VTLT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây