Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2023

Thứ sáu - 30/12/2022 18:04 1.673 0
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ, nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động, phục vụ của cơ quan, đơn vị.
Kế hoạch cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2023

Ngày 30/12/2022, Giám đốc Sở Nội vụ đã ký ban hành Kế hoạch số 2353/KH-SNV về ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Với 07 nội dung của kế hoạch cải cách hành chính, được cụ thể hóa 33 nhiệm vụ. Gắn theo đó là các chỉ tiêu và giải pháp để nhằm hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch đã đặt ra, cụ thể:
I. Chỉ tiêu cụ thể
- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2022 và các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2022.
- Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của Sở Nội vụ (Par Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 tiếp tục cải thiện hơn so với kết quả đánh giá năm 2022.
- 100% các văn bản QPPL được tham mưu ban hành trong năm 2022 đều đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL.
- 100% thủ tục hành chính nội bộ được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của cơ quan; có ít nhất 04 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.
- Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, khắc phục chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng.
- Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh, tăng tỷ lệ tự chủ tài chính cao hơn so với năm 2022.
- Xây dựng các cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ theo Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Nội vụ năm 2023. Phấn đấu đạt 100 % các cơ sở dữ liệu.
II Nhiệm vụ và giải pháp
1. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thay đổi quan điểm, cách thức làm việc của đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần “lấy tổ chức, cá nhân làm đối tượng phục vụ”; đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, trong đó ưu tiên dành 60 - 70% thời gian làm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực, dành 30 - 40% thời gian tập trung nghiên cứu đổi mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo, đột phá nhằm mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Sở Nội vụ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, các vấn đề chưa hợp lý hoặc không còn phù hợp để đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với quy định của Trung ương và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản ban hành của Sở.
3. Thực hiện rà soát, đánh giá bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đơn giản hóa TTHC, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết, nâng tỷ lệ mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan Sở Nội vụ; xây dựng quy trình TTHC nội bộ tại cơ quan; tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện việc giải quyết TTHC trong ngày. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp nhận và giải quyết công việc trong ngày của Sở Nội vụ.
4. Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng công chức, cần lượng hóa các tiêu chí đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ và gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể. Cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; rà soát, bổ sung quy hoạch.
5. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phù hợp với chủ trương hiện đại hóa hành chính nhà nước.
6. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức; kịp thời xử lý nghiêm những cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.
7. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính của các đơn vị trực thuộc Sở.
8. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan Sở Nội vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025, trong đó tập trung triển khai tổ chức phòng họp không giấy, phòng họp trực tuyến, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Nội vụ như: quản lý công chức, viên chức; tôn giáo; thi đua, khen thưởng…
9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ; nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Sở Nội vụ đối với công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính nhà nước, góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi của công chức, viên chức.
10.Tiếp tục thực hiện Kế hoạch về đánh gia sự hài lòng của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đối với Sở Nội vụ.
Tải Kế hoạch tại đây./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Thu Lượng - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây