Ban Thi đua – Khen thưởng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.

Thứ sáu - 06/01/2023 11:34 393 0
Thực hiện Kế hoạch số 2162/KH-SNV ngày 08/12/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 05/01/2023, Công đoàn cơ sở thành viên Ban Thi đua – Khen thưởng phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.
Ban Thi đua – Khen thưởng tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và dự toán kinh phí năm 2023.   
Năm 2022 với tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo điều hành, tinh thần nỗ lực phấn đấu của công chức, người lao động Ban đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu của nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động Ban năm 2022 đã đề ra:
(1) Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành sơ, tổng kết các phong trào thi đua, tổ chức tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. (2) Công tác khen thưởng cơ bản được thực hiện theo quy trình, tiêu chuẩn và thủ tục quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, kịp thời và đúng đối tượng, đã quan tâm khen thưởng đến người lao động trực tiếp. Quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cơ bản hực hiện công khai, dân chủ, bám sát tiêu chuẩn, quy trình thủ tục quy định. Hoạt động của các Cụm, Khối thi đua của tỉnh có nhiều đổi mới, đa dạng về phương thức tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; các Cụm, Khối thi đua của tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng 27/27 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh góp phần chung sức cùng các ngành, các cấp không để ai bị bỏ lại phía sau. (3) Đặc biệt cắt giảm thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đột xuất từ 25 ngày xuống còn 07 ngày và 01 ngày tại Sở Nội vụ. 100% hồ sơ trả kết quả thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đúng hạn. (4) Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tại thành phố Quy Nhơn; đón và phục vụ Đoàn Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Phối hợp, tổ chức các Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 cho 77 tập thể, 147 cá nhân; đón nhận danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang” cho tập thể Nữ tù binh phú Tài; tổ chức chương trình tọa đàm điển hình tiên tiến trên sóng phát thanh - truyền hình nhân ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6… đã kịp thời động viên, khích lệ các phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của Ban, của Sở nội vụ. (5) Ban quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Trong năm 2022 đã cử 12 công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; nâng ngạch chuyên viên chính cho 01 công chức. Thủ trưởng cơ quan đã phát huy dân chủ trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan được công khai, minh bạch.
Đồng thời, tại Hội nghị đã công khai: Tài chính, thu nhập tăng thêm năm 2022; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2023; trao đổi thảo luận về Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Ban Thi đua - Khen thưởng đã phát động phong trào thi đua thực hiện đổi mới phong cách làm việc và triển khai theo hướng “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 được giao với những nội sung sau:
1. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.
2. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật số 06/2022/QH15 Luật Thi đua, khen thưởng, được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15/6/2022 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế công tác thi đua, khen thưởng đúng và phù hợp quy định pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.
3. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 18/10/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
4. Đề xuất Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
5. Tham mưu Giám đốc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2022, thời gian trong tháng 3/2023.
6. Tham mưu Giám đốc Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 gửi Cụm thi đua các tỉnh Tây nguyên - Duyên hải miền Trung và dự Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên - Duyên hải miền Trung năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 tại Đắk Lắk
7. Đề xuất Giám đốc Sở Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
9. Đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng; nội dung, tiêu chí thi đua phải cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đối tượng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh; các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến, có thành tích đột xuất xuất sắc, tiêu biểu; kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới.
10. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát các đơn vị, địa phương về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn để cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nắm vững nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng./.

Tác giả bài viết: Lê Hoàng Hoài Mộng Khanh - BTĐKT

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây