Triển khai Chương trình công tác năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ sáu - 28/01/2022 15:52 202 0
Ngày 27/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 565/UBND-NC về việc triển khai Chương trình công tác năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Triển khai Chương trình công tác năm 2022 về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) tập trung triển khai một số nội dung nhiệm vụ như sau:
1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nội dung Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI), Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 35-CT/TU của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Quy chế số 06-QC/TU của Tỉnh ủy về “Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
2. Xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và đảm bảo triển khai thực hiện quả các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Rà soát ban hành theo thẩm quyền các quy chế, quy định xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức triển khai thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện nghiêm các Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 và Quyết định số 3708/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Thường xuyên rà soát kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
4. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; rà soát sửa đổi quy chế làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-Ctr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện kết quả các Chỉ số PAPI, PCI, PAR Index và SIPAS.
5. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, những bức xúc dư luận quan tâm, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
6. Chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII); thực hiện nghiêm Quy định số 12-QĐi/TU ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quan tâm hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải cơ sở.
7. Định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/6/2022 (báo cáo 6 tháng), trước ngày 10/11/2022 (báo cáo năm).
8. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá, nhân rộng các điển hình thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Ngọc Khuyến - P.XDCQ&CTTN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây