Kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026 và giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2023.

Thứ tư - 04/01/2023 14:12 776 0
Thực hiện Quyết định số 792-QĐ/TU ngày 06/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên chế các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương giai đoạn 2022 - 2026 và Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt biên chế giai đoạn 2022 - 2026 và biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2023;

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc giao biên chế công chức trong các cơ  quan hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023, cụ thể:

Để quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/12/2022 về việc quản lý, sử dụng biên chế của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Kế hoạch xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và cụ thể để thực hiện kế hoạch:
- Một là, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa xây dựng kế hoạch phải phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
- Hai là, thực hiện nghiêm túc việc tinh giản biên chế và sử dụng biên chế; triển khai và thực hiện việc tinh giản biên chế và sử dụng biên chế theo đúng lộ trình, đúng quy định.
- Ba là, thực hiện cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức để đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa người làm chuyên môn, nghiệp vụ và người làm việc hỗ trợ phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị; giảm số người phục vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc củng cố, sắp xếp, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.
- Bốn là, có giải pháp khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tinh giản biên chế; định kỳ kiểm tra, thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế và sử dụng biên chế.
- Năm là, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa nhằm kêu gọi và tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ công; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa. Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang Công ty cổ phần.     
- Sáu là, thực hiện việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên sang các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, để làm cơ sở giảm 10% số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tăng số người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp để bảo đảm đủ số lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Phan Thị Mỹ Phước - P.TCBC&TCPCP

Tổng số điểm của bài viết là: 21 trong 5 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây