Đổi mới chất lượng tham mưu trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Thứ bảy - 01/01/2022 17:26 2.007 0
Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã nỗ lực, tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đem lại những kết quả tích cực, đặc biệt trong năm 2021, bên cạnh những thuận lợi là những khó khăn, thách thức, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động trực tiếp đến hoạt động chung của ngành Nội vụ. Dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở, Sở Nội vụ đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong năm 2021. Việc tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của ngành.
Đổi mới chất lượng tham mưu trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Xác định đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của ngành Nội vụ. Đây là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; Lãnh đạo Sở đã xây dựng kế hoạch công tác, giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn triển khai thực hiện. Quán triệt rõ chủ trương, giải pháp và phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở để theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Kết quả triển khai thực hiện hàng tuần, hàng tháng, được báo cáo trước tập thể Lãnh đạo Sở để theo dõi, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, trong năm 2021, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của ngành Nội vụ đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
Thứ nhất, về hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Để đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với quy định của Đảng và các Nghị định của Chính phủ mới ban hành, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bình Định. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quy định mức trợ cấp đối với cán bộ được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh; Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh; triển khai thực thực hiện chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh và các kế hoạch triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thứ hai, về nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác cán bộ. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện các quy trình công tác cán bộ đảm bảo theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trung bình mỗi sở có 03 cấp phó, sở tối thiểu là 02 cấp phó và sở tối đa là 04 cấp phó. Việc thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại bảo đảm công khai, minh bạch trong quy trình, thủ tục theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Theo đó, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 42 cán bộ lãnh đạo cấp sở và tương đương (bổ nhiệm lần đầu 22; bổ nhiệm lại 20), đã góp phần kiện toàn, sắp xếp bộ máy lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của các cấp, các ngành, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thứ ba, tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức, viên chức. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy trình tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Tập trung thẩm định kế hoạch, số lượng tuyển dụng theo vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với công tác thanh tra, giám sát công tác tuyển dụng tại các địa phương; góp phần đưa công tác tuyển dụng viên chức dần đi vào nề nếp, khắc phục tình trạng hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời bổ sung nguồn nhân lực để các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.
Thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Tổ chức kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng chuyên viên chính theo nguyên tắc cạnh tranh và phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2021 đối với 109 cán bộ, công chức và 25 viên chức trúng tuyển tại kỳ thi. Đã phối hợp với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa và thể thao xây dựng đề án và tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên các hạng II, hạng III; đã góp phần hoàn thiện cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, đảm bảo bố trí và sử dụng theo đúng vị trí việc làm, chức danh công tác.
Thứ năm, kịp thời giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Quán triệt nguyên tắc này, đã tập trung chỉ đạo thẩm định, giải quyết nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trong thời gian tối đa 03 ngày, nâng cao chất lượng phục vụ của Sở Nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả, đã thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích đối với 454 cán bộ, công chức, viên chức (12 cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp sở, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; 41 cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương; các sở, ngành, địa phương thực hiện chế độ tiền lương đối với 401 cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương); thực hiện việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với 768 cán bộ, công chức, viên chức; hỗ trợ tiền thuê nhà ở đối với 22 bác sĩ, dược sĩ (04 dược sĩ và 18 bác sĩ) và chính sách thu hút đối với 30 bác sĩ.
Thứ sáu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung rà soát các quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; chủ động rà soát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, kịp thời tham mưu đưa ra khỏi kế hoạch các lớp đào tạo, bồi dưỡng chưa thật sự cần thiết, hiệu quả không cao. Chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Kết quả đã tổ chức 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng giành cho cán bộ, công chức, viên chức theo hình thức trực tuyến với 726 học viên, 02 lớp lãnh đạo cấp sở và tương đương với 148 học viên; 01 lớp lãnh đạo cấp huyện với 31 học viên; 01 lớp lãnh đạo cấp phòng và tương đương với 146 học viên; 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính với 142 học viên; 01 lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên với 73 học viên và 02 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên với 186 học viên. Đồng thời, đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cử 02 viên chức đi đào tạo tiến sĩ ở Philipine, Hồng Kông.
Thứ bảy, nâng cao chất lượng cải cách công vụ, công chức. Chủ động đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Gắn cải cách công vụ, công chức với thực hiện các quy định về văn hóa công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đẩy mạnh phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và xử lý công việc. Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu. Từng bước đưa công tác cải cách công vụ, công chức đi vào trọng tâm, có chiều sâu và nhiều chuyển biến tích cực.
Thứ tám, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đã kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ tham mưu công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tác phong công tác, gắn với ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng trong công tác cán bộ. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngạch công chức, vị trí việc làm đang đảm nhận.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới để công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chất lượng và hiệu quả, cần tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:
1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo đề án Văn hóa công vụ (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018), hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.
2. Xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức kết nối, khai thác dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của tất các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đúng nhu cầu, sát thực tế của tỉnh, trong đó chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi tuyển, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.
4. Từng bước tham mưu đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại công chức theo năng lực; lượng hóa các tiêu chí đánh giá và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, đánh giá theo năng lực phù hợp với vị trí việc làm.
5. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ đối với công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Trịnh Xuân Long - Phó Giám đốc Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây