Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2023)

Thứ hai - 28/08/2023 10:00 680 0
Ngành Tổ chức nhà nước Việt Nam (nay là ngành Nội vụ) được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhân dân ta có được Chính phủ lâm thời năm 1945 (ngày 28 tháng 8 năm 1945). Trong 78 năm qua, dù có nhiều tên gọi khác nhau nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản của ngành là giúp Chính phủ xây dựng chính quyền nhân dân, quản lý địa giới hành chính và đội ngũ cán bộ công chức thì không thay đổi. Trong thành quả chung của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ, các giai đoạn đều luôn ghi đậm dấu ấn của công tác tổ chức và cán bộ.
Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2023)

Đồng hành cùng với ngành Nội vụ cả nước, ngành Nội vụ tỉnh Bình Định được hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử đáng ghi nhận.
Từ năm 1975 trở về trước, xuất phát từ tình hình thực tế của chiến trường trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ở miền Nam nói chung và Bình Định nói riêng, công tác tổ chức cán bộ của tỉnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Khu ủy đã động viên, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào lực lượng cách mạng, lập nên nhiều chiến công hiển hách, giải phóng Bình Định vào ngày 31 tháng 3 năm 1975.
Sau chiến thắng lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, nước nhà hoàn toàn thống nhất, công tác tổ chức bộ máy, cán bộ công chức thuộc khu vực Nhà nước được chuyển giao từng bước từ sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy qua Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Để giúp Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh về công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Phòng Tổ chức cán bộ Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Bình Định (tiền thân của Sở Nội vụ ngày nay) được thành lập. Nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Tổ chức cán bộ Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh là tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh phối hợp với các ngành, các cấp, các đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện công tác xây dựng bộ máy chính quyền cách mạng các cấp ở địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ và quản lý biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh… Mặc dù mới được thành lập trong điều kiện vừa học, vừa làm, song Phòng Tổ chức cán bộ Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu về sắp xếp, bố trí, thực hiện chính sách cán bộ, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương, góp phần giải quyết và khắc phục hậu quả sau chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.
Đến cuối năm 1976, trước yêu cầu thực tế đòi hỏi về công tác tổ chức nhà nước ở địa phương và thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ về công tác tổ chức nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình ký Quyết định số 954 QĐ/TC ngày 06 tháng 12 năm 1976 thành lập Ban Tổ chức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sau đó đổi tên thành Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngày 01 tháng 07 năm 1989 tỉnh Bình Định được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Nghĩa Bình thành tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi. Từ thời điểm này, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Bình Định chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.
Cách mạng ngày càng phát triển, yêu cầu đối với công tác tổ chức nhà nước cấp tỉnh ngày càng cao, mô hình Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh không còn phù hợp với điều kiện đất nước đang trong tiến trình hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, đến cuối năm 2003, căn cứ Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 194/2003/QĐ-UB ngày 05 tháng 12 năm 2003 đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ và chính thức sử dụng tên gọi này kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2003 cho đến nay.
Năm 2008 ghi thêm nhiều dấu ấn đối với ngành Nội vụ. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy của Đảng và Nhà nước, một số cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực được thành lập, trong đó có Sở Nội vụ. Tổ chức, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tôn giáo, Thi đua - Khen thưởng và Văn thư - Lưu trữ được chuyển về ngành Nội vụ. Căn cứ Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ (Quyết định số 1891/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 9 năm 2008); Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ (Quyết định số 1889/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 9 năm 2008) và chuyển giao Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Nội vụ (Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2008).
Ngày 11 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở tiếp nhận tổ chức bộ máy, biên chế, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ lưu trữ lịch sử và dịch vụ công từ Chi cục Văn thư - Lưu trữ; chuyển giao nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ từ Chi cục Văn thư - Lưu trữ về Phòng Cải cách hành chính, thành Phòng Cải cách hành chính - Văn thư, lưu trữ.
Năm 2021, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 63/2021/QĐ-SNV ngày 27 tháng 10 năm 2021 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. Theo đó, hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ gồm 06 đơn vị thuộc Sở (Phòng Tổ chức, biên chế và Tổ chức phi chính phủ, Phòng Công chức, viên chức, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Phòng Cải cách hành chính – Văn thư, lưu trữ, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở) và 03 đơn vị trực thuộc Sở (Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh).
Nhìn chung, từ năm 1975 đến nay các hoạt động của Ban Tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh trước đây cũng như Sở Nội vụ hiện nay đã hòa chung vào công cuộc đổi mới của đất nước, đơn vị đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực tổ chức nhà nước do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, không ngừng nỗ lực phấn đấu, từng bước trưởng thành và khẳng định vị thế quan trọng của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Nội vụ đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc và được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2004); Huân chương Lao động Hạng Nhì (năm 2013). Nhiều đơn vị, nhiều cán bộ, công chức, viên chức của ngành đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, Cờ thi đua và Huân chương Lao động. Đây là những dấu son trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Nội vụ, ghi nhận công sức đóng góp không mệt mỏi của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành có liên quan từ Trung ương tới địa phương đối với trưởng thành của ngành Nội vụ hôm nay.
Nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ nói riêng thời gian tới còn rất nặng nề và nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của ngành, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ, ngành Nội vụ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm vượt khó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Định./.

Tác giả bài viết: Trần Thúy Ngọc - VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây