Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 ngành Nội vụ

Thứ năm - 07/07/2022 09:50 242 0
Ngày 06/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 ngành Nội vụ.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Định
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bình Định

Chủ trì tại điểm cầu Bình Định có đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.
Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất trách nhiệm, tâm huyết và chất lượng cùng những kiến nghị, đề xuất sâu sắc, toàn diện, xác đáng; đối với các địa phương chưa phát biểu, đề nghị tiếp tục gửi các kiến nghị, đề xuất để Bộ Nội vụ tổng hợp, giải đáp chung. Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ tổng hợp, hoàn chỉnh báo cáo.

1 btkhaimac 13 10 02 473
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, ngành Nội vụ tiếp tục có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng, toàn diện, đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, nổi bật là: 
Thứ nhất, Bộ Nội vụ và toàn ngành đã bám sát các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ nỗ lực, tích cực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được động lực mới, chuyển biến mới về công tác quản lý nhà nước của ngành từ Trung ương đến các địa phương.
Thứ hai, chủ động rà soát, tập trung nghiên cứu xây dựng và tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách lĩnh vực Nội vụ. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cốt lõi để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đặt ra. Cùng với đó là nhiều vấn đề mới được đặt ra để nghiên cứu, tham mưu trước mắt và lâu dài như: Mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc tỉnh; Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài; Nghiên cứu về liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện và cấp tỉnh; Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương và bộ, ngành Trung ương tại nước ngoài, …
Thứ ba, tích cực tham mưu cho Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với hoàn thiện Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

IMG 0717
Đồng chí Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định phát biểu tham luận tại Hội nghị

Thứ tư, quan tâm rà soát, tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý công chức, viên chức gắn với hoàn thiện vị trí việc làm, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, tăng cường phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương trong quản lý, sử dụng, nhất là đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, cắt giảm các loại chứng chỉ còn hình thức.
Thứ năm, phối hợp triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp chính quyền địa phương, nhất là sơ kết 03 năm sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 – 2021 và xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2022 – 2025 gắn với việc báo cáo phục vụ giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 653 và Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…
Thứ sáu, công tác cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, ngành, địa phương có bước tiến bộ. Các địa phương đã chú trọng cải thiện chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Giá trị trung bình của các chỉ số CCHC năm 2021 là minh chứng cho sự nỗ lực của nhiều tỉnh, thành phố gắn với tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2022.
Thứ bảy, quản lý nhà nước tiếp tục được chú trọng trên một số lĩnh vực: tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư, lưu trữ; quản lý hội, quỹ; công tác thanh niên… đồng thời, quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, công chức, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn ngành Nội vụ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Thứ nhất, tập trung cao cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách lĩnh vực ngành
Đối với Bộ Nội vụ, chủ động phối hợp với các bộ và địa phương hoàn thành có chất lượng 01 dự  án Luật, 16 Nghị định, 15 Thông tư và 31 Đề án, văn bản quan trọng trong kế hoạch; kiên quyết không để chậm trễ, chất lượng thấp.
Đối với Vụ/Ban Tổ chức cán bộ các bộ, ngành và địa phương, cần nghiên cứu kỹ, đánh giá tác động, tham gia ý kiến khách quan, biện chứng từ thực tiễn đóng góp các dự thảo thể chế, chính sách. Theo đó, tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định hiện hành; đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các địa phương xây dựng, ban hành kịp thời các thông tư hướng dẫn của bộ, ngành theo quy định của Chính phủ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện của địa phương.
Thứ hai, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước
Bám sát Nghị quyết số 18, 19 Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 56 của Quốc hội, các Nghị định Chính phủ để tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với sớm ban hành Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tiếp tục rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.
Hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng xã hội hóa dịch vụ công ở những nơi có điều kiện.
Tham mưu cấp ủy, chính quyền giao biên chế công chức, viên chức cả giai đoạn 2022 – 2026 trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị và giao biên chế của cấp có thẩm quyền. Bảo đảm giảm 5% biên chế công chức, 10% biên chế viên chức hưởng lương từ NSNN đến 2026 so với năm 2021.
Bộ Nội vụ căn cứ Luật hiện hành trình cấp thẩm quyền giao biên chế khối chính quyền, làm căn cứ để UBND tỉnh trình HĐND giao biên chế công chức, viên chức các đơn vị, địa phương.
Thứ ba, phối hợp chặt chẽ thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo đảm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương
Tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 – 2025 (sau giám sát của Quốc hội về 03 năm thực hiện Nghị quyết số 653 và sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn địa phương thực hiện từ Quý IV/2022).
Phối hợp đánh giá thực trạng hoạt động của chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ, công chức, đội ngũ không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố để sửa đổi toàn diện Nghị định số 34 của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; theo đó, hướng tới thực hiện liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, tỉnh.
Chú trọng nâng cao và thực hiện tốc độ, yêu cầu đô thị hóa ở các địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị; tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, vận hành của mô hình chính quyền đô thị tại 03 địa phương (thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh).

IMG 0722

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức từ Trung ương đến địa phương
Phối hợp đôn đốc hoàn thành việc xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của công chức, viên chức.
Chú trọng nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; quan tâm thu hút và trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ.
Nâng cao đạo đức công vụ và xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hoạt động công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ, nữ cho chính quyền địa phương và bộ ngành Trung ương giai đoạn 2022 – 2025.
Thứ năm, tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 76 của Chính phủ

IMG 0707

Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hằng năm triển khai tích cực, sát thực tiễn để nâng cao các chỉ số CCHC, thiết thực góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ người dân, hiệu lực, hiệu quả. Sở Nội vụ các địa phương căn cứ Nghị quyết số 04 của Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho các Sở, ngành và UBND cấp huyện.
Thứ sáu, tăng cường quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là trong 6 tháng cuối năm, liên quan đến Đại hội của các tổ chức tôn giáo, những hoạt động lễ tập trung của tôn giáo. Đặc biệt ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

IMG 0705

Thứ bảy, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế của ngành; nhất là thanh tra công vụ. Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền Luật Thi đua, Khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua.
Làm tốt công tác văn thư, lưu trữ và phối hợp chuyển đổi số lĩnh vực văn thư, lưu trữ cũng như chuyển đổi số của Bộ Nội vụ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước công tác thanh niên, hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ.
Chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại, nhất là Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ ASEAN và ASEAN+3 do Bộ Nội vụ chủ trì./.

Tác giả bài viết: Trần Thúy Ngọc -VPS

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây