Kết quả thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính trong 9 tháng năm 2012
Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2012, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 381/QĐ-SNV ngày 19/7/2012 về việc thành lập Đoàn kiểm tra định kỳ công tác cải cách hành chính gồm các thành viên của các sở, ngành: Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh (phòng Kiểm soát thủ tục hành chính), Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tratại các cơ quan, đơn vị như sau:

- Thực hiện tại 08 cơ quan cấp tỉnh, gồm: Sở Y tế (Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thú y), Sở Tư pháp (Phòng Công chứng số 1), Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Giao thông Vận tải (Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ);

- Thực hiện tại 03 huyện, gồm: Tây Sơn, Phù Cát và Vân Canh; trong đó, kiểm tra thực tế tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện.

- Thực hiện tại 06 xã, thị trấn, gồm: xã Bình Nghi, xã Bình Thành thuộc huyện Tây Sơn; thị trấn Ngô Mây, xã Cát Hanh huyện Phù Cát; xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.

Qua kiểm tra thực tế các đơn vị trên và qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm tra cải cách hành chính như sau:

I. Kết quả đạt được

1.Về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị

- Các sở, ngành và UBND các huyện thuộc diện kiểm tra đã xây dựng chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2012 của cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ đã được phân công quản lý;quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã triển khai các nội dung trong chương trình công tác cải cách hành chính năm 2012 theo yêu cầu của UBND tỉnh; các đơn vị có nhiều chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đã được lãnh đạo các sở quan tâm thực hiện tại các sở như: Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

          2. Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Qua kiểm tra cho thấy: các sở, ngành được kiểm tra đã triển khai công tác rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính; Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế đã tích cực triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh đã ban hành. Đến tháng 7 năm 2012, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định công bố sửa đổi, bãi bỏ và thủ tục hành chính mới ban hành theo thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.

- Việc công khai các thủ tục hành chính, lệ phí theo quy định tại trụ sở cơ quan hành chính đã được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Giao thông vận tải đã tiến hành công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Các Chi cục, đơn vị trực thuộc các sở như: Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc sở Y tế; Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc niêm yết thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính.

- Tại các huyện được kiểm tra, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vân Canh, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Phù Cát đã tiến hành niêm yết công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

- Việc công khai thủ tục hành chính cũng được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã như: Bình Nghi (huyện Tây Sơn), thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát).

- Hầu hết các cơ quan đơn vị được kiểm tra chưa tiến hành công khai số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính của tỉnh theo Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

3. Về công tác triển khai thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

- Nhiều cơ quan, đơn vị thuộc diện đã triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: bố trí công chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với cấp sở là 01 người, cấp huyện là từ 01 đến 02 người, cấp xã là từ 02 đến 04 người; hầu hết công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lênđể tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, một số sở, ngành như: Công thương, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Giao thông vận tải đã thực hiện việc mở sổ theo dõi, ghi phiếu hẹn, phiếu hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính theo quy định và theo quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001: 2008.

- Tình hình, kết quả tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên các lĩnh vực nhất là trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, chứng thực, đăng ký kinh doanh tại địa phương có chuyển biến, phần lớn việc trả kết quả thủ tục hành chính được đảm bảo theo quy định.

4. Về ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước:

+ Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Y tế quan tâm như: bố trí công chức chuyên theo dõi về ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị máy tính cho trên 90% công chức, duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử của đơn vị, sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc, lắp đặt hệ thống mạng Lan; trong đó, Sở Công thương đã triển khai “một cửa điện tử” đối với một số thủ tục hành chính ở mức độ 3 và đang triển khai ứng dụng “văn phòng điện tử” tại cơ quan Sở.

+ Đối với các huyện được kiểm tra: Đã tăng cường hơn đến ứng dụng công nghệ thông tin như: tăng tỷ lệ trang bị máy tính cho cán bộ, công chức so với trước; lắp đặt hệ thống mạng internet; được tỉnh đầu tư các trang thiết bị để họp trực tuyến.

+ Đối với các xã: Số máy tính được trang bị tại UBND các xã là từ 07-10 máy; có kết nối internet tại trụ sở UBND xã, trong đó: xã Bình Nghi, thị trấn Ngô Mây, xã Cát Hanh đã lắt đặt hệ thống mạng Lan.

- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước:

+ Thực hiện theo Kế hoạch triển khai thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, đến nay các sở Xây dựng, Tư pháp, Công thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế đã triển khai thực hiện quy trình theo thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và được đánh giá, cấp giấy chứng nhận.   

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: huyện Vân Canh đã triển khai thực hiện quy trình của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 trên một số lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và được đánh giá, cấp giấy chứng nhận.

II. Những mặt còn tồn tại, hạn chế

1.Về công tác chỉ đạo, triển khai

- Qua kiểm tra thực tế cho thấy: công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa đúng yêu cầu đề ra; chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại một số đơn vị như Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát còn chậm, chưa tạo được bước chuyển rõ rệt. Việc triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính nhìn chung chưa kịp thời, thiếu thường xuyên; nhận thức về công tác cải cách hành chính trong một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn thể hiện sự thờ ơ, thiếu quan tâm.

- Nhiều cơ quan, đơn vị mặc dù có triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhưng chưa xác định nội dung trọng tâm, thiếu tính định hướng; chưa bố trí đủ nguồn lực cho công tác cải cách hành chính; việc ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2012 của Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát chậm hơn so với quy định;

- Theo nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ chủ trì dự thảo Đề án về cải cách hành chính như: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án một cửa liên thông trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Sở Tư pháp dự thảo Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật của tỉnh giai đoạn 2012 - 2015, Sở Y tế xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ đào tạo thu hút bác sỹ, dược sỹ có trình độ đại học trở lên vào công tác tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh nhưng đến nay các cơ quan, đơn vị vẫn chưa hoàn thành.

- Công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị, cấp xã trực thuộc chưa được thủ trưởng các cơ quan quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Do đó, việc phát hiện những hạn chế để có biện pháp khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc chưa được sâu sát và kịp thời;

- Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được đẩy mạnh nên thực tế nội dung tuyên truyền còn ít, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đối tượng chưa sâu rộng nên phần nào làm ảnh hưởng đến việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tổ chức, công dân tại các địa phương được kiểm tra.

2. Về công tác cải cách thủ tục hành chính

- Kết quả triển khai việc sửa đổi, bổ sung trình UBND tỉnh ra quyết định công bố, cập nhật thủ tục hành chính mới phát sinh trong Bộ thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ còn rất thấp. Tại thời điểm kiểm tra các đơn vị như: Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao Thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp (lĩnh vực Công chứng, Trợ giúp pháp lý) chưa hoàn thành;

Hiện nay, hầu hết các sở ngành (ngoại trừ Sở Xây dựng) đều chưa triển khai việc rà soát, sửa đổi bổ sung theo các quy định định hiện hành đối với thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý của ngành nên đã làm ảnh hưởng đến việc triển khai công khai, minh bạch thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Một số cơ quan, đơn vị tự đặt ra các quy định về giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính chưa được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định. Cụ thể:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ giải quyết thủ tục thuyên chuyển viên chức là giáo viên trong thời gian nghỉ hè là chưa đúng với các quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thực hiện;  

+ Chi cục Thú y ban hành văn bản số 205/CCTY-TTr ngày 28/5/2010 về việc bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực hội thảo, quảng cáo thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Định là chưa đúng thẩm quyền được công bố, ban hành thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;

+ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phù Cát yêu cầu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng (sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị) chưa đúng với quy định của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nội dung niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đầy đủ, khoa học, thiếu minh bạch. Cụ thể:

+ Việc niêm yết công khai Bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định hiện hành chưa được một số cơ quan, đơn vị thực hiện như: UBND huyện Phù Cát, UBND huyện Tây Sơn; UBND cấp xã như: thị trấn Ngô Mây, xã Cát Hanh (huyện Phù Cát), xã Bình Thành (huyện Tây Sơn), xã Canh Vinh (huyện Vân Canh).

+ Cách thức niêm yết chưa phù hợp với quy định và hướng dẫn của cơ quan Kiểm soát thủ tục hành chính như: Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn niêm yết việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình áp dụng ISO 9001-2008; Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản niêm yết toàn bộ văn bản có quy định thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận và trả kết quả; cách trình bày bảng niêm yết thủ tục hành chính chưa bài bản, mang tính hình thức tại các cơ quan như: Sở Giao thông Vận tải, UBND xã Bình Nghi.

+ Việc niêm yết thủ tục hành chính chưa tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu của công dân như: tại cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn niêm yết tại phòng bảo vệ; Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Bảo vệ thực vật và UBND huyện Phù Cát niêm yết tại phòng chuyên môn của đơn vị.

3. Triển khai thực hiện Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012

- Đối với các sở, ngành:

+ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp chưa tiến hành củng cố, kiện toàn, ban hành quy chế, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị vẫn giao các phòng chuyên môn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả.

+ Các cơ quan, đơn vị trực thuộc các sở, ngành có số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tương đối nhiều (trên hàng nghìn lượt hồ sơ mỗi năm) như: Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thú y thì việc bố trí nơi tiếp nhận và trả kết quả tại phòng chuyên môn, quy trình giải quyết chưa được thực hiện theo đúng cơ chế một cửa nên chưa thực sự tạo thuận lợi trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân.

+ Phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế được quan tâm nâng cấp nhưng so với quy định còn chưa đáp ứng về tiêu chuẩn diện tích và một số trang thiết bị làm việc.

+ Tại cơ quan Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát và Ủy ban nhân dân các xã được kiểm tra thực hiện bố trí nơi tiếp công dân giải quyết thủ tục hành chính tại các lối đi bên ngoài các phòng chuyên môn.

- Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn, Phù Cát, Vân Canh chưa củng cố, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và ban hành quy chế, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cụ thể:

+ Huyện Tây Sơn không còn duy trì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mà  các phòng, đơn vị chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính. Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã bố trí và đang tiến hành nâng cấp phòng làm việc, dự kiến sẽ triển khai thực hiện vào năm 2013.

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Phù Cát chỉ bố trí 01 viên chức chuyên trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực xây dựng, các phòng, đơn vị chuyên môn trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trên các lĩnh vực khác;

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: xã Bình Nghi, xã Bình Thành, thị trấn Ngô Mây, xã Cát Hanh, xã Canh Vinh chưa tiến hành củng cố, kiện toàn, ban hành quy chế, quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

- Việc thực hiện việc mở sổ và ghi chép thông tin theo dõi giải quyết hồ sơ, sử dụng các mẫu phiếu tại nhiều cơ quan đơn vị được kiểm tra chưa đúng quy định. Do đó, mặc dù kết quả giải quyết hồ sơ tại các đơn vị theo báo cáo đạt tỷ lệ cao nhưng độ chính xác không cao là do khâu ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ chưa tốt có nơi không cập nhật, còn có tư tưởng chạy theo thành tích, làm chiếu lệ và đối phó khi kiểm tra.

- Tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng còn rườm ra, phức tạp, kéo dài thời gian giải quyết; nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn kéo dài nên có phản ánh, kiến nghị của người dân địa phương của xã Bình Thành thuộc huyện Tây Sơn, thị trấn Ngô Mây thuộc huyện Phù Cát. Nên cần đề nghị Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết kịp thời cho người dân.

4. Về ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin tại một số đơn vị còn hạn chế như sau:

+ Đối với các sở, ngành: Tỷ lệ công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc còn thấp; việc cập nhật các thông tin về quy định, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử sở, ngành còn chậm;

+ Các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Vân Canh không duy trì được hoạt động của Trang thông tin điện tử, chưa lắp đặt đồng bộ hệ thống mạng Lan, tỷ lệ công chức được trang bị máy tính đạt khoảng 70%, việc sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc còn thấp.

+ Đối với các xã: Tỷ lệ công chức được trang bị máy tính làm việc còn thấp, đạt từ 30-50% tổng số cán bộ, công chức cấp xã; việc ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc còn hạn chế; hầu hết chưa lắp đặt được hệ thống mạng Lan nên hiệu quả công tác gắn với ứng dụng công nghệ thông tin chưa cao, nhất là việc truy cập internet để cập nhật thông tin về văn bản quản lý nhà nước và sử dụng thư điện tử trao đổi công việc.

- Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước:

+ Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai áp dụng quy trình ISO 9001:2008 mở rộng theo Bộ thủ tục hành chính được công bố của đơn vị theo kế hoạch còn chậm;

Một số đơn vị trực thuộc các sở như Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản chưa triển khai áp dụng quy trình ISO 9001:2008 theo kế hoạch;

+ Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn, huyện Phù Cát chưa triển khai việc áp dụng quy trình ISO 9001:2008 tại cơ quan UBND huyện và các phòng chuyên môn;

+ Ủy ban nhân dân xã Canh Vinh (huyện Vân Canh) là đơn vị cấp xã được chọn thí điểm triển khai áp dụng quy trình ISO 9001:2008 nhưng triển khai vẫn còn chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra.

III. Một số kiến nghị, đề xuất

1. Các kiến nghị chung đối với cơ quan hành chính các cấp

- Xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo  quy định của UBND tỉnh, đồng thời quan tâm bố trí kinh phí hợp lý để triển khai các nội dung công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tập huấn về cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra;

- Tập trung tiến hành củng cố, kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan theo quy định; xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị đối với các thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp.Quan tâm, thực hiện chi trả phụ cấp kịp thời hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

- Thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của cơ quan Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý cần duy trì thành nền nếp hàng năm.

2. Một số kiến nghị cụ thể đối với các sở, ngành được kiểm tra

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với một số thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều sở, ngành trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 6/10/2011 của Ủy  ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí công chức chuyên trách và nơi làm việc, trang bị cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở theo quy định của Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh để bố trí công chức và nơi làm việc, trang bị cơ sở vật chất, xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Chi cục.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thú y: trên cơ sở thực hiện theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh để bố trí công chức và nơi làm việc, trang bị cơ sở vật chất, xây dựng quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Chi cục.

+ Chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiện đầy đủ quy trình để trình cấp có thẩm quyền để công bố thủ tục hành chính “Đăng ký hội thảo, quảng cáo thuốc thú y” vì thủ tục này chưa được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Và chỉ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính này cho tổ chức, công dân sau khi được công bố theo quy định.   

3. Một số kiến nghị cụ thể đối với UBND cấp huyện được kiểm tra

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn thực hiện:

+ Chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, bố trí công chức, viên chức theo biên chế được giao thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp huyện theo quy định của Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chỉ đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường rà soát những tồn đọng, giải quyết việc chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Tiến hành khắc phục những mặt còn hạn chế trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai;

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Bình Nghi, Bình Thành và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện thành lập, củng cố, kiện toàn, bố trí nơi làm việc, trang trí, sắp xếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết thủ tục hành chính theo quy định.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Bình Thành chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính, bố trí nơi làm việc và thực hiện tiếp công dân theo quy định.

+ Quan tâm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị thêm máy tính cho đội ngũ công chức, viên chức, lắp đặt hệ thống mạng Lan một cách đồng bộ. Tiến hành khôi phục và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện trong thời gian sớm nhất.

- Để nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát chỉ đạo thực hiện:

+ Chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn, bố trí công chức, viên chức theo biên chế được giao thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp huyện theo quy định của Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng bỏ quy định yêu cầu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng vì theo mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng (sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị) của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình không quy định nội dung này.

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Ngô Mây, Cát Hanh và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện thành lập, củng cố, kiện toàn, bố trí nơi làm việc, trang trí, sắp xếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết thủ tục hành chính theo quy định.

+ Quan tâm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị thêm máy tính cho đội ngũ công chức, viên chức, lắp đặt hệ thống mạng Lan một cách đồng bộ. Tiến hành khôi phục và đảm bảo duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện trong thời gian sớm nhất.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh quan tâm thực hiện các nội dung:

+ Tiếp tục củng cố kiện toàn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đưa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, tư pháp, chính sách xã hội thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Canh Vinh và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện thành lập, củng cố, kiện toàn, bố trí nơi làm việc, sắp xếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, niêm yết thủ tục hành chính theo quy định.

Trong trường hợp, đối với Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa bàn vùng cao, có số lượng giao dịch ít, chưa cần thiết thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đề nghị tổng hợp, lập danh sách cụ thể và có Tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết.

+ Quan tâm triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị thêm máy tính cho đội ngũ công chức, viên chức. Khôi phục và duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2012.


T.Đ  (Cập nhật ngày 16-11-2012)    Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)

Các tin liên quan:
  Đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2020 (01-11-2012)
  Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” (26-10-2012)
  Thông báo thời gian và lịch trình kiểm tra định kỳ công tác cải cách hành chính đợt 3, tháng 10/2012. (15-10-2012)
  Vai trò của Đoàn thanh niên trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (15-10-2012)
  Đề nghị báo cáo tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật thanh niên 2005 (15-10-2012)
  Khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kỹ năng cho đội viên Dự án 600 PCT UBND xã (lớp 10) (11-10-2012)
  Bế mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 -2017 (28-09-2012)
  Bộ Nội vụ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự án 600 PCT UBND xã tỉnh Bình Định (19-09-2012)
  Bộ Nội vụ mở Lớp Tập huấn nghiệp vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Bình Định (19-09-2012)
  Đoàn Công tác Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình thực hiện Dự án 600 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tỉnh Bình Định tại huyện Vĩnh Thạnh (18-09-2012)
     Văn bản mới
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập, Tổ Thư ký Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2019

Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Thư ký biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

V/v hướng dẫn việc xác định thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên và xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm cải cách hành chính năm 2019.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

V/v hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Về công tác bầu cử, công nhận kết quả bầu Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Về việc Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm Dịch đấu giá tài sản.

Về việc chấn chính việc tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Về việc quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Về việc Quy định chuẩn mực đạo đức đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Về việc công bố Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017.

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về ban hành Quy chế công tác Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2017.

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Thành lập Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của Sở Nội vụ

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Về việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về cải cách hành chính và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao.

Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

V/v sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định.

Về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Bình Định thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định phê duyệt Phương án chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định v/v thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Sơn.

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm: 62 TTHC cấp tỉnh, 38 TTHC cấp huyện và 12 TTHC cấp xã.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Cát thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Cát.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Quy Nhơn.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tuy Phước thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn Phong và Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan.

Phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai chuyên mục \"Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời\"

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định

phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Mỹ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Mỹ.

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về bảng lương; chế độ nâng bậc lương; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vân Canh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Canh.

Về việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi có phạm vi hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

V/v triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ II - 2016

Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Học bổng cho Lãnh đạo trẻ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Thành lập Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2016

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015

Kế hoạch trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2016

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc giải thể Thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định.

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên chế, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn sang Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy chế tổ chức về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Về kế hoạch giảm quá tải bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Pháp y cấp tỉnh).

Thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành trường THPT trọng điểm chất lượng của tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn và phân loại đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâm công lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với Bác sĩ, dược sĩ trong giai đoạn 2016-2021

Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh

Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Bình Định năm 2015

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước năm 2015 của tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

     Thông báo
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bộ thủ tục hành chính
Mẫu văn bản hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Chỉ số Cải cách hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng
Ban Tôn giáo
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thăng hạng viên chức
Cong khai tai chinh
     Thống kê người dùng
  Đang online:               5
  Số lượt truy cập: 8592378
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0256.3822.603 - Fax: 0256.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÂM HẢI GIANG - Giám đốc Sở