Nhìn lại 05 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng tại tỉnh Bình Định
Các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bình Định phát triển khá phong phú và đa dạng trên các lĩnh vực hoạt động khác nhau: xã hội, nhân đạo, từ thiện, văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, pháp luật, khoa học kỹ thuật… Đến nay, tỉnh Bình Định có 1.039 hội quần chúng (Hội hoạt động trong phạm vi tỉnh: 68 hội; Hội hoạt động trong phạm vi huyện: 103 hội; Hội hoạt động trong phạm vi xã: 868 hội), trong đó có: 656 hội có tính chất đặc thù (Cấp tỉnh: 15 hội; cấp huyện: 69 hội; cấp xã: 572 hội), trong 15 hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, có 02 hội có tổ chức đảng đoàn (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh). Các hội có tính chất phổ biến ở các cấp là: Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Người cao tuổi, Hội Luật gia, Hội Cựu Thanh niên xung phong, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu tù chính trị, Hội Làm vườn…

Trong thời gian qua, các hội quần chúng ở tỉnh Bình Định được thành lập, tổ chức và hoạt động đúng pháp luật, điều lệ, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của hội; tập hợp, đoàn kết và bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của hội viên. Một số hội đã phát huy vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động trên các lĩnh vực tư pháp, khoa học, kỹ thuật tại địa phương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật, phổ biến các kiến thức văn hóa, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, kiến thức chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực của hội viên…và đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau khi Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng được ban hành, Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Kết luận số 102-KL/TW đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các hội quần chúng; đồng thời tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Kết luận số 102-KL/TW đến cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viên; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung về công tác hội.

Ngày 19/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh Bình Định; trong đó yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội và tạo điều kiện cho các hội tổ chức và hoạt động có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đồng thời nhằm thực hiện quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của các tổ chức hội quần chúng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về hội quần chúng; chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm đến tổ chức và hoạt động của hội quần chúng, hướng dẫn; từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện để các hội hoạt động ổn định, hiệu quả. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo hoạt động của hội; thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ hội. UBND các cấp tạo mọi điều kiện cho hội hoạt động theo quy định; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp với hội trong tổ chức thực hiện các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích, điều lệ hội. Các hội quần chúng được thành lập, tổ chức và hoạt động đúng pháp luật, điều lệ, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của hội; một số hội đã phát huy vai trò tư vấn, phản biện, giám định xã hội, tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động trên các lĩnh vực tư pháp, khoa học, kỹ thuật tại địa phương… đạt được những kết quả nhất định, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả cụ thể như sau: 

- Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo:

           Hội Khuyến học đã triển khai các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 17/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh; các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận động được hơn 19 tỉ cho Quỹ Khuyến học, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

Hội Cựu giáo chức đã phối hợp với chính quyền địa phương và các trường học tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên thực hiện các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra; tham gia các hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tặng quà từ nguồn vận động cho các nhà giáo có thâm niên trong ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao sức yếu.

-Trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Chi hội Bidiphar thuộc Hội Dược học đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, có nhiều sản phẩm chất lượng cao được các đơn vị điều trị tín nhiệm. Hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, thuốc sản xuất trong nước có chất lượng cao được ưu tiên sử dụng với tỉ lệ 65% - 70%;

          Hội Điều dưỡng phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức tình nguyện thực hiện chương trình “Bếp ăn tình thương” cho bệnh nhân nghèo; tham gia khám và phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số và người có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện và xã đảo;

          Hội Y học thường xuyên tổ chức cho hội viên tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khám chữa bệnh, thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, cấp ngành, trong đó có đề tài đạt giải nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14.

          - Trong lĩnh vực thể dục, thể thao:

          Hoạt động thể dục, thể thao phát triển mạnh trong các tổ chức hội, là sân chơi lành mạnh giúp hội viên phát huy năng khiếu, sở trường; đáp ứng nhu cầu, sở thích của hội viên; góp phần vào việc rèn luyện sức khỏe cho hội viên và người dân: Liên đoàn Võ thuật đã có những đóng góp trong việc duy trì, phát triển phong trào võ thuật của tỉnh. Bên cạnh việc kiện toàn hệ thống tổ chức thi đấu, phát triển phong trào võ thuật cơ sở, Liên đoàn Võ thuật tỉnh còn chú trọng việc nâng cao trình độ võ sư, võ sinh, bảo tồn võ cổ truyền Bình Định; tham gia, phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam tại Bình Định.

          Liên đoàn Cầu lông, Liên đoàn Quần vợt thường xuyên tổ chức các giải thi đấu phong trào, thu hút đông đảo vận động viên tham gia; bên cạnh đó, các Liên đoàn đã phối hợp tham gia đào tạo lực lượng vận động viên cho các giải cầu lông, quần vợt trong khu vực và toàn quốc, tập trung xây dựng phong trào cơ sở ở các đơn vị, địa phương, góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao, nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân.

- Hoạt động từ thiện, nhân đạo, khắc phục hậu quả thiên tai

          Các hội đã tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vật chất, tinh thần; thu hút, động viên các hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp đỡ những đối tượng gặp khó khăn, những nhóm xã hội yếu thế, nhiều thiệt thòi,..., góp phần xóa đói, giảm nghèo, giải quyết các vấn đề xã hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động hiệu quả trong công tác vận động xã hội chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền và hiện vật quy ra tiền là 3,4 tỉ đồng; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Hiện tại toàn tỉnh có 3.214 nạn nhân chất độc da cam được công nhận và hưởng trợ cấp theo quy định. Hội đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam thông qua các hình thức: hỗ trợ vốn để sản xuất, kinh doanh; phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do lũ lụt; phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng tổ chức điều trị phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo đã xây dựng các “Bếp ăn tình thương” phục vụ thức ăn miễn phí cho các đối tượng là bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, trung tâm y tế. Bên cạnh đó, Hội đã vận động các nguồn lực giúp đỡ bệnh nhân nghèo thông qua các chương trình “Tặng thẻ Bảo hiểm y tế”, “Tặng quà xuân yêu thương”, khám sàng lọc và hỗ trợ mổ tim; kết nối chương trình hỗ trợ bộ áo phao đa năng cho ngư dân; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà tình thương cho bệnh nhân nghèo.

Hội Chữ thập đỏ đã tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân da cam”; cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt; xây dựng nhà chữ thập đỏ; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo từ nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Hội cũng đã tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, hỗ trợ việc lắp chi giả, cấp xe lăn…

Một số hội khác như Hội Người mù, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em đã tổ chức vận động, tặng quà, tặng xe lăn, xây dựng nhà tình thương cho người khuyết tật, người mù trên địa bàn tỉnh.

- Trong lĩnh vực kinh tế:

 Các hiệp hội đã tạo điều kiện cho các hội viên xây dựng quan hệ hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cung cấp thông tin cho hội viên về xu thế phát triển, tình hình giá cả, thị trường xuất khẩu, thiết bị, công nghệ, mặt hàng mới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tổ chức các khoá tập huấn, bồi dưỡng và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ hội, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp về chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kỹ năng xuất nhập khẩu,… phản ánh nguyện vọng và kiến nghị của các hội viên với Nhà nước về chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực mà hiệp hội hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các hiệp hội kinh tếđã phát triển các hình thức hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh; nghiên cứu đề xuất các dự án đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên tiếp nhận các nguồn vốn đầu tư; thúc đẩy các quan hệ hợp tác với các tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài để mở rộng đầu tư phục vụ ngành nghề của từng hiệp hội.

Hiệp hội Điện - Cơ đã có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và đời sống: cải tiến motor điện không đồng bộ thành dynamo phát điện phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ, điều chỉnh các loại động cơ sai tần số, thiết kế và lắp ráp các tủ điện tự động hóa, sản xuất thành công tăng phô đạt chuẩn, cải tiến bộ máy gây mê cá ngừ đại dương; hướng dẫn các thuyền viên sử dụng, sửa chữa các thiết bị điện trên tàu khi có sự cố.

Hiệp hội Cá ngừ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chuỗi liên kết khai thác - chế biến - tiêu thụ cá ngừ giữa ngư dân với doanh nghiệp; tham gia quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Cá ngừ đại dương Bình Định theo công nghệ Nhật”; làm việc với tập đoàn Kato (Nhật Bản) nghiên cứu đề xuất nội dung hợp tác, xây dựng mô hình phát triển nghề cá của tỉnh; tuyên truyền, vận động để chủ tàu cá thành lập các tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển.

- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng như hiện nay, nhiều hội trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiệnnhững hoạt động đểbảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Hiệp hội Thủy sản tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản triển khai thực hiện Dự án “Quản lý, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng tại xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ. Sau hơn 2 năm triển khai, Dự án đã tác động tích cực đến kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường cảnh quan và công tác bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên của địa phương.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật đã chủ trì triển khai dự án “Chuyển giao kỹ thuật canh tác lúa thích ứng úng ngập và nhiễm mặn cho cộng đồng nhằm duy trì sản xuất lúa hiệu quả, hạn chế tình trạng hoang hóa đất trồng lúa trong điều kiện nhiễm mặn gia tăng vì nước biển xâm nhập sâu do tác động của biến đổi khí hậu ở vùng ven đê đông tỉnh Bình Định”. Dự án được Quỹ Môi trường toàn cầu đánh giá là dự án đạt hiệu quả thích ứng biến đổi khí hậu được thực hiện ở cộng đồng tốt nhất trong tổng số các dự án của cả nước được Quỹ tài trợ. Trong khuôn khổ thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Định, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp tập huấn giới thiệu các mô hình thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn tại huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, Phù Cát; tham gia cùng đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh làm việc tại một số địa phương và cơ sở có điểm nóng bức xúc về vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường vùng nông thôn; phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường triển khai các mô hình về xử lý mùi hôi chuồng trại, rác thải sinh hoạt và chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm vi sinh tại các huyện Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, An Nhơn.

- Hoạt động ngoại giao nhân dân và hợp tác quốc tế:

 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị cùng các tổ chức hữu nghị song phương đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại nhân dân, triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và vận động viện trợ phi chính phủ đạt hiệu quả: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã phối hợp với Hội hữu nghị Việt - Pháp tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát Pháp ngữ các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên mở rộng lần thứ III và gặp mặt nhân ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Pháp, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Ngoại vụ tổ chức gặp mặt kiều bào nhân dịp Tết nguyên đán; kết nối, trao đổi với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan về các đoàn công tác phi chính phủ nước ngoài đến khảo sát, hỗ trợ dự án, phi dự án và nhất là hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai, bão lũ tại tỉnh.

Các hội thành viên của Liên hiệp cũng có nhiều hoạt động hiệu quả: Hội hữu nghị Việt Nam - Tân Tây Lan đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai Dự án cứu trợ tái thiết sinh kế cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lụt năm 2016 tại Tây Sơn và Tuy Phước với tổng trị giá 3,4 tỉ đồng do chính phủ Tân Tây Lan tài trợ. Hội hữu nghị Việt - Nhật phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ công ty Keis Nhật Bản triển khai mô hình thử nghiệm trồng rau hữu cơ tại An Nhơn và mô hình nuôi ong lấy mật tại Vĩnh Thạnh; thực hiện Dự án khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương theo công nghệ Nhật do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản hỗ trợ; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Quốc khánh nước bạn và nhân ngày kỷ niệm các sự kiện ngoại giao.

- Công tác phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với các hội quần chúng:

 Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc phối hợp với các hội quần chúng xây dựng, củng cố tổ chức và tổ chức các phong trào hoạt động; nhất là trong việc phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động các phong trào thi đua của từng tổ chức gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và địa phương phát động: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đạt được những kết quả nêu trên là do sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hội quần chúng hoạt động; sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể; sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước; sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của các hội quần chúng; sự nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết của những người làm công tác hội và hội viên.

Tuy nhiên, việc thực hiện Kết luận số 102-KL/TW cũng còn một số hạn chế nhất định đó là: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của hội; nhận thức về tổ chức hội chưa đầy đủ; công tác quản lý nhà nước về hội của các Sở, ban, ngành, các địa phương còn hạn chế. Việc kiểm tra, giám sát đối với các hội chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời; chưa có các giải pháp thiết thực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội. Phương thức hoạt động của các hội ở một số nơi chậm đổi mới; năng lực, trình độ, uy tín cán bộ hội ở một số nơi chưa ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có lúc thiếu chặt chẽ, đồng bộ; phụ cấp cán bộ chuyên trách công tác hội cơ sở còn thấp; điều kiện, phương tiện làm việc của các hội còn khó khăn.

Một số kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện 102-KL/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Bình Định:

 Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW, Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúngmột cách nghiêm túc; cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở trong quá trình thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hội, nhất là việc cho phép thành lập, quản lý hoạt động và có cơ chế chính sách phù hợp, đảm bảo cho các hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và hiệu quả. Chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện để các hội quần chúng hoạt động; Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với hội quần chúng trong thực hiện công tác hội; cán bộ, hội viên phải thể hiện vai trò là hạt nhân của phong trào, có tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng thời khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên, không trông chờ, ỷ lại.

Các hội cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương để đề ra kế hoạch, nội dung hoạt động phù hợp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền về công tác hội, về các chủ trương, giải pháp liên quan đến hội; lựa chọn cán bộ có năng lực, uy tín và kinh nghiệm làm công tác hội.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI); Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thực hiện rà soát, đề xuất sắp xếp, sáp nhập, giải thể đối với các tổ chức hội có cùng lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ tương đồng nhau, các tổ chức hội có ít hội viên, hoạt động kém hiệu quả; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và trong cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các hội quần chúng thực hiện tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới; chủ trì phối hợp với hội quần chúng thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám sát và phản biện xã hội; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội quần chúng (hội, nhóm, câu lạc bộ) do đoàn thể mình lập ra; đổi mới nội dung, phương thức quản lý hội, vừa đảm bảo định hướng chính trị, vừa phát huy được tính độc lập, sáng tạo của các hội.

Trong thời gian tới, khi Quốc hội chưa ban hành Luật về hội thiết nghĩ cần phải tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các hội hoạt động đúng pháp luật, điều lệ, tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của hội./.


Phạm Thị Hồng Vân - TP. TCBC  (Cập nhật ngày 12-06-2019)    Kết quả: 1.0/5 - (3 phiếu)

Các tin liên quan:
  Góp ý dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực (06-06-2019)
  Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế tỉnh Bình Định (24-05-2019)
  Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông. (14-05-2019)
  Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giống nông nghiệp. (14-05-2019)
  Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. (07-05-2019)
  Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Newzealand tỉnh Bình Định lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 - 2023). (22-04-2019)
  Báo cáo điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế; (16-04-2019)
  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải (27-03-2019)
  Phân bổ biên chế công chức, biên chế sự nghiệp; biên chế hội đặc thù; lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019 của tỉnh Bình Định; (22-03-2019)
  Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (28-02-2019)
     Văn bản mới
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban Biên tập, Tổ Thư ký Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2019

Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập và Tổ Thư ký biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Kế hoạch của Bộ Nội vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định.

V/v hướng dẫn việc xác định thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên và xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

Về việc bãi bỏ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm cải cách hành chính năm 2019.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định.

Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Phê duyệt Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018

V/v hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Về công tác bầu cử, công nhận kết quả bầu Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Về việc Tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị về việc tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Về việc hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Ban hành Bộ Tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành Trung tâm Dịch đấu giá tài sản.

Về việc chấn chính việc tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước năm 2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Về việc tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Về việc quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Về việc Quy định chuẩn mực đạo đức đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Về việc công bố Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017.

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về ban hành Quy chế công tác Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2017.

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Thành lập Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của Sở Nội vụ

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Về việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về cải cách hành chính và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao.

Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

V/v sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định.

Về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Bình Định thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định phê duyệt Phương án chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định v/v thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Sơn.

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm: 62 TTHC cấp tỉnh, 38 TTHC cấp huyện và 12 TTHC cấp xã.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Cát thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Cát.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Quy Nhơn.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tuy Phước thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn Phong và Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan.

Phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai chuyên mục \"Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời\"

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định

phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Mỹ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Mỹ.

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về bảng lương; chế độ nâng bậc lương; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vân Canh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Canh.

Về việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi có phạm vi hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

V/v triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ II - 2016

Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Học bổng cho Lãnh đạo trẻ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Thành lập Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2016

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015

Kế hoạch trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2016

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc giải thể Thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định.

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên chế, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn sang Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy chế tổ chức về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Về kế hoạch giảm quá tải bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Pháp y cấp tỉnh).

Thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành trường THPT trọng điểm chất lượng của tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn và phân loại đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâm công lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với Bác sĩ, dược sĩ trong giai đoạn 2016-2021

Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh

Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Bình Định năm 2015

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước năm 2015 của tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

     Thông báo
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bộ thủ tục hành chính
Mẫu văn bản hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Chỉ số Cải cách hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng
Ban Tôn giáo
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thăng hạng viên chức
Cong khai tai chinh
     Thống kê người dùng
  Đang online:               2
  Số lượt truy cập: 8558419
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 0256.3822.603 - Fax: 0256.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÂM HẢI GIANG - Giám đốc Sở