TRANG CHỦ    TIN CHUYÊN NGÀNH    Công tác thanh tra
  Thống kê người dùng
  Đang online:
17
  Số lượt truy cập:
2332852
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CÔNG TÁC ĐẢNG
Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ
Tuyển dụng Công chức, Viên chức
Cải cách hành chính
TRA CỨU HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp trực tuyến
Tài liệu ĐTBD
GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
Thanh tra công vụ góp phần nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức trong cải cách thủ tục hành chính nhà nước hiện nay
Nói đến thanh tra công vụ là nói đến thanh tra trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ của nhà nước giao và do đó, không chỉ có thanh tra ngành Nội vụ làm công tác thanh tra công vụ mà trong quá trình thanh tra hành chính hay chuyên ngành thanh tra các cấp cũng một phần thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra công vụ.

(Ảnh minh họa)

Thanh tra ngành Nội vụ trong thời gian qua, ngoài việc thanh tra, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ngành như: thanh tra, kiểm tra thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, bộ máy; thẩm quyền phân cấp quản lý; về biên chế, lao động và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức mà còn tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, công chức cơ quan hành chính, viên chức đơn vị sự nghiệp nhà nước trong công tác cải cách hành chính nhà nước. Đây có thể nói là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp trong điều kiện chưa xây dựng đầy đủ thể chế về công vụ, các chế định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chưa rõ và chưa được hoàn chỉnh như hiện nay.

Nội dung của thanh tra, kiểm tra công vụ trong công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung chủ yếu vào tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công việc của tổ chức, cá nhân; việc thực hiện  kỷ luật, kỷ cương hành chính, về tinh thần thái độ, thời gian làm việc, về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân…;

Một điều ghi nhận là trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực; thông qua việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện việc giải quyết hồ sơ, công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở nhiều cơ quan, đơn vị đã làm cho quy trình xử lý hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được quy định rõ ràng hơn, được giao quyền tương ứng trong phạm vi thực hiện nhiệm vụ; phần lớn cán bộ, công chức, viên chức ý thức được nghĩa vụ phục vụ nhân dân hơn; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, công dân được khắc phục một bước, có cải thiện đáng kể.

Lĩnh vực đáng ghi nhận là việc xác nhận, chứng thực hồ sơ theo Nghị định 158 của Chính phủ sau khi phân cấp từ Phòng công chứng và Phòng Tư pháp huyện, thành phố về phường, xã đã được UBND phường, xã giải quyết có hiệu quả qua  cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại phường, xã. Đây không chỉ là bước tiến mạnh mẽ về phân cấp quản lý, đơn giản hóa thẩm quyền giải quyết thủ tục mà đã tạo ra sự thuận lợi lớn cho người dân khi có yêu cầu giải quyết công việc hành chính với cơ quan nhà nước; tránh được cảnh quá tải, chờ đợi như trước đây tại các phòng công chứng nhà nước.Hồ sơ một cửa liên thông ở lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh cũng đã có sự chuyển biến tích cực, hồ sơ trễ hẹn có bước khắc phục.

Qua thanh tra, kiểm tra công vụ đã kịp thời chấn chỉnh tình trạng quản lý cán bộ, công chức, viên chức lõng lẽo tại các cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh việc làm sai quy trình, thu thừa thủ tục,  giải quyết hồ sơ trễ hẹn, thu phí và lệ phí chưa đúng hoặc để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải đi lại nhiều lần, làm thủ tục nhiều nơi…

Kết quả thanh tra, kiểm tra công vụ tuy chưa được xử lý tốt đối với các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức nhưng có thể nói đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cái khó của thanh tra công vụ là việc xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước:  Một hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức được xác định rõ ràng, cá nhân thừa nhận nhưng thủ tục xử lý lòng vòng, cuối cùng cũng chỉ là nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm là chính.

Định hướng theo Luật Cán bộ, công chức là tăng cường thanh tra công vụ., đây là nhiệm vụ còn nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, thiết nghĩ muốn thanh tra công vụ có hiệu quả, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực thi nghiệm vụ, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thì điều đầu tiên là phải làm rõ chế độ trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao. Khi chưa làm rõ được vấn đề này thì thanh tra công vụ sẽ trở nên kém hiệu quả, yêu cầu của công cuộc cải cách nền hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng sẽ không đảm bảo tính ổn định, bền vững, lâu dài.


Thanh tra Sở Nội vụ  (Cập nhật ngày 27-01-2011)    Các tin liên quan:
  Triển khai công tác thanh tra năm 2011 (26-01-2011)
  Văn bản mới
Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Nghị định của Chính phủ:Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

  Thông báo
CHỈ SỐ CCHC
Đánh giá mức độ hài lòng
Bộ thủ tục hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban Tôn giáo
Mẫu văn bản hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ VĂN MINH - Giám đốc Sở