TRANG CHỦ    TIN CHUYÊN NGÀNH    Tổ chức chính quyền
  Thống kê người dùng
  Đang online:
22
  Số lượt truy cập:
2335019
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
CÔNG TÁC ĐẢNG
Dự án tuyển chọn 600 trí thức trẻ
Tuyển dụng Công chức, Viên chức
Cải cách hành chính
TRA CỨU HỒ SƠ CÁN BỘ ĐI B
Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Hỏi đáp trực tuyến
Tài liệu ĐTBD
GÓP Ý DỰ THẢO, GIẤY MỜI
Đề nghị cử cán bộ, công chức tham dự hội nghị tọa đàm, đánh giá thực trạng tiêu chuẩn nghiệp vụ 07 chức danh công chức cấp xã
Sở Nội vụ có Công văn số 435/SNV-CQ ngày 26/4/2012 về việc cử cán bộ, công chức tham dự hội nghị tọa đàm, đánh giá thực trạng tiêu chuẩn nghiệp vụ 07 chức danh công chức cấp xã

 1. Thành phần cấp huyện, cấp xã tham dự hội nghị

- Đại diện Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Lãnh đạo Phòng Nội vụ và một số phòng, ban liên quan cấp huyện.

- Chủ tịch UBND và một số chức danh công chức chuyên môn cấp xã.

Thành phần đại biểu phân bổ cho từng huyện, thành phố cụ thể (có phụ lục kèm theo).

2. Nội dung hội nghị

Đánh giá thực trạng tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ công chức cấp xã và tọa đàm, trao đổi về tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của 07 chức danh công chức chuyên môn cấp xã.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị

- Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lúc 07 giờ 30 ngày 07/5/2012.

- Địa điểm: Tại Hội trường Sở Nội vụ (180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

4. Phân công chuẩn bị nội dung báo cáo

Đại biểu lãnh đạo UBND cấp huyện, lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo UBND và 07 chức danh công chức cấp xã chuẩn bị nội dung theo Đề cương phỏng vấn sâu của Bộ Nội vụ gửi kèm theo Công văn này (UBND các huyện, thành phố gửi trước Đề cương cho các đại biểu để nghiên cứu chuẩn bị nội dung trao đổi).

Đại biểu các phòng, ban chuyên môn cấp huyện chuẩn bị nội dung phát biểu tọa đàm liên quan đến tiêu chuẩn nghiệp vụ và việc bố trí chức danh công chức cấp xã thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý, hướng dẫn về nghiệp vụ.

UBND huyện, thành phố phân công cán bộ, công chức và đơn vị có liên quan chuẩn bị các báo cáo tham luận tại hội nghị, bao gồm:

- 01 báo cáo tham luận của UBND thành phố Quy Nhơn;

- 01 báo cáo tham luận của UBND huyện Phù Mỹ;

- 03 báo cáo tham luận của UBND cấp xã (Quy Nhơn 01, Vĩnh Thạnh 01, Phù Mỹ 01) do UBND huyện, thành phố phân công cụ thể cho đơn vị cấp xã chuẩn bị.

Nội dung tham luận của huyện, thành phố tập trung vào báo cáo đánh giá thực trạng tiêu chuẩn nghiệp vụ của 07 chức danh công chức chuyên môn cấp xã; tình hình thực thi các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở địa phương; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các quy định về số lượng, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của các chức danh công chức cấp xã...

Thực hiện Công văn số 1398/BNV-CQĐP ngày 11/4/2012 của Bộ Nội vụ về Kế hoạch điều tra, khảo sát, nghiên cứu thực trạng 07 chức danh công chức cấp xã; sau khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Đoàn công tác Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tọa đàm, đánh giá thực trạng tiêu chuẩn nghiệp vụ 07 chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung tham luận của xã, phường, thị trấn tập trung vào báo cáo, đánh giá tình hình bố trí, sử dụng các chức danh công chức cấp xã ở địa phương; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của từng chức danh công chức cấp xã; các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ cụ thể của từng chức danh công chức cấp xã…

Danh sách đại biểu tham dự, dự thảo báo cáo tham luận của huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn gửi về Sở Nội vụ theo địa chỉ email: chinhquyensnvbd@gmail.com hoặc số  fax 056 3816572 trước ngày 05/5/2012 để tổng hợp, xác nhận số lượng, thành phần tham gia hội nghị.

Công văn này thay cho giấy mời.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm cử đại biểu tham dự hội nghị theo thành phần, số lượng thời gian nêu trên và hướng dẫn các đơn vị, đại biểu chuẩn bị báo cáo tham luận, nội dung tọa đàm, phỏng vấn theo đề cương hướng dẫn của Bộ Nội vụ để hội nghị thành công tốt đẹp./.

Thành phần, số lượng đại biểu cấp huyện, cấp xã tham dự hội nghịtọa đàm, đánh giá thực trạng tiêu chuẩn nghiệp vụ07 chức danh công chức cấp xã

(Kèm theo Công văn số       /SNV-CQ ngày    /4/2012 của Sở Nội vụ)

———————

          I. CẤP HUYỆN:15 đại biểu

          1. Thành phố Quy Nhơn: 06 đại biểu

          - Đại diện Lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Quản lý đô thị, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thông tin.

2. Huyện Vĩnh Thạnh:          04 đại biểu

          - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban: Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

3. Huyện Phù Mỹ:        05 đại biểu

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an huyện.

II. CẤP XÃ:        25 đại biểu

1. Thành phố Quy Nhơn: 10 (4 phường, xã)

- Phường Ngô Mây 03 đại biểu: Chủ tịch UBND phường, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tư pháp - Hộ tịch.

- Phường Hải Cảng 03 đại biểu: Chủ tịch UBND phường, công chức Địa chính phụ trách đô thị, công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách LĐ - TBXH.

- Phường Nhơn Bình 02 đại biểu: Chủ tịch UBND phường, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường.

- Xã Nhơn Lý 02 đại biểu: Chủ tịch UBND xã, công chức Trưởng Công an xã.

2. Huyện Vĩnh Thạnh:  06 đại biểu (2 xã)

- Xã Vĩnh Quang 03 đại biểu: Chủ tịch UBND xã, công chức Văn hóa - Xã hội, công chức Tài chính - Kế toán.

- Xã Vĩnh Thuận 03 đại biểu: Chủ tịch UBND xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã.

3. Huyện Phù Mỹ: 09 đại biểu (04 xã, thị trấn) 

 - Thị trấn Bình Dương 02 đại biểu: Chủ tịch UBND thị trấn, công chức Địa chính phụ trách Xây dựng.

- Xã Mỹ Lộc 02 đại biểu: Chủ tịch UBND xã, công chức Tài chính - Kế toán.

- Xã Mỹ Chánh 03 đại biểu: Chủ tịch UBND xã, công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Trưởng Công an xã.

- Xã Mỹ Quang 02 đại biểu: Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính phụ trách Nông nghiệp xã.


Thế Diệu - Phòng CQ  (Cập nhật ngày 27-04-2012)    Các tin liên quan:
  Khảo sát thực hiện Nghị quyết TW 5, khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tại Thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát (25-04-2012)
  Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2011 - 2016 (11-04-2012)
  Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn và Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh nhiệm kỳ 2011 – 2016 (02-02-2012)
  Tổng hợp kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI: (10-12-2011)
  Tuyển thẳng người tốt nghiệp đại học loại giỏi vào công chức cấp xã (09-12-2011)
  Văn bản mới
Thông tư của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Thông tư quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Nghị định của Chính phủ:Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

  Thông báo
CHỈ SỐ CCHC
Đánh giá mức độ hài lòng
Bộ thủ tục hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Ban Tôn giáo
Mẫu văn bản hành chính
Văn bản chỉ đạo điều hành
Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÊ VĂN MINH - Giám đốc Sở