Báo cáo kết quả Kiểm tra Công tác Cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh Bình Định
Theo Báo cáo số 2183/BC-SNV ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Sở Nội vụ Báo cáo về thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2011

Thực hiện Quyết định số 456/QĐ-CTUBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2011;

Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoạch số 1689/KH-SNV ngày 15/9/2011 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2011, Quyết định số 229/QĐ-SNV ngày 11/10/2011 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 05 đơn vị: huyệnVĩnh Thạnh, An Nhơn, Tuy Phước; các sở: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội (trong đó, kiểm tra 05 đơn vị cấp xã, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện và một số đơn vị trực thuộc các sở, ngành).

Qua kiểm tra thực tế các đơn vị trên và qua báo cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ tổng hợp kết quả kiểm tra như sau:

I. Kết quả đạt được

1.Về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị

- Đa số các sở, ngành và UBND cấp huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước của cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ đã được phân công quản lý. Trên cơ sở quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các nội dung chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiều địa phương tổ chức các hội nghị triển khai về công tác cải cách hành chính hàng năm;

- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chínhtừ đầu năm đến nay tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã được triển khai, các đơn vị đều bám sát các nội dung trong chương trình công tác cải cách hành chính năm 2011 của UBND tỉnh để tổ thức thực hiện; một số đơn vị có chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh, Ủy ban nhân dân thị trấn Diêu Trì.

Các đơn vị đã tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị số 10/CT-CTUBND ngày 24/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chínhcủa cán bộ, công chức, viên chức  tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định tại cơ quan, đơn vị.

2. Về thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước

- Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị đều bố trí nơi làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; thực hiện bố trí công chức trực tại Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả đối với cấp sở là 01 người, cấp huyện là từ 01 đến 02 người, cấp xã là từ 02 đến 04 người; hầu hết công chức có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lênđể tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa đối với tổ chức và công dân nhìn chung có chuyển biến, bước đầu tạo niềm tin của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Việc công khai các thủ tục hành chính, lệ phí theo quy định tại trụ sở cơ quan hành chính đã được nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện; việc duy trì, thực hiện mở sổ theo dõi, ghi phiếu hẹn, phiếu hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính đã được các địa phương như UBND thị trấn Vĩnh Thạnh, UBND thị trấn Bình Định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Tuy Phước triển khai thực hiện theo quy định.

- Tình hình, kết quả tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa trên các lĩnh vực nhất là trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng, chứng thực, đăng ký kinh doanh có chuyển biến, phần lớn việc trả kết quả thủ tục hành chính được đảm bảo theo quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ, theo báo cáo của các đơn vị được kiểm tra đều đạt từ 90- 100%.

- Một số đơn vị cấp xã và Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn, Tuy Phước tiếp tục thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức chuyên trách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa theo Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 17 tháng 9 năm 2008. 

II. Những mặt còn tồn tại, hạn chế

1. Về công tác chỉ đạo, triển khai

- Thông qua việc đánh giá tình hình triển khai công tác cải cách hành chính năm 2011, cho thấy: công tác tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, chưa đúng yêu cầu đề ra; chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính chậm được nâng lên, chưa tạo được bước chuyển mang tính đột phá. Việc triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính nhìn chung chưa kịp thời, thiếu thường xuyên, nhận thức về công tác cải cách hành chính chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, thống nhất, thông suốt.

- Nhiều cơ quan, đơn vị mặc dù có triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính nhưng chưa xác định nội dung trọng tâm, thiếu tính định hướng, đến hết quý 01/2011 mà nhiều cơ quan vẫn chưa xây dựng kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2011; kết quả đến tháng 11/2011, có 15/19 sở, ngành và 08/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm.

- Công tác kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị chưa được Thủ trưởng các cơ quan quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện, nhất là  hầu hết Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đều chưa thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính hàng năm đối với các đơn vị và UBND cấp xã trực thuộc. Do đó, việc phát hiện những hạn chế để có biện pháp khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc chưa được sâu sát và kịp thời;  một số đơn vị được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát trước đây chỉ ra những hạn chế yếu kém nhưng việc tổ chức khắc phục, chấn chỉnh còn chậm.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cải cách hành chính tại các địa phương, các Đoàn thể chính trị xã hội và trên các phương tiện truyền thông của tỉnh chưa được quan tâm đẩy mạnh nên thực tế nội dung tuyên truyền còn ít, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đối tượng chưa sâu rộng nên phần nào làm ảnh hưởng đến việc nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cũng như tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh.

2. Về thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

- Trên cơ sở triển khai thực hiện Quyết định 93/2007QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cơ chế một cửa tại đã được triển khai thực hiện từ năm 2008 nhưng đến nay, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng các sở, ngành và HĐND và UBND không được duy trì theo hiện trạng trước đây mà lại được đưa về phòng chuyên môn giải quyết. Chính vì thế, lĩnh vực và số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế ở một số ngành cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã còn rất hạn chế, cụ thể:

+ Đối với các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đưa 03 lĩnh vực là đất đai (thuộc phòng Quản lý đất đai), khoáng sản, tài nguyên nước thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chưa thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả qua đầu mối là Bộ phận “một cửa” mà giao các phòng chuyên môn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả.

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: Kiểm tra thực tế tại 03 huyện cho thấy, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vĩnh Thạnh chỉ bố trí 01 viên chức chuyên trách nhưng lại không tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; huyện An Nhơn, bố trí 02 viên chức chuyên trách tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên 01 lĩnh vực Xây dựng; huyện Tuy Phước, bố trí 02 viên chức chuyên trách tiếp nhận và trả kết quả quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên 02 lĩnh vực Đăng ký kinh doanh và Xây dựng;

+ Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: Các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là tư pháp - hộ tịch, địa chính - xây dựng. Có địa phương như Ủy ban nhân dân xã Phước Quang, huyện Tuy Phước chỉ thực hiện trên lĩnh vưc tư pháp - hộ tịch.

- Phần lớn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã chưa xây dựng và thực hiện quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết cơ quan, đơn vị theo các quy định về giải quyết thủ tục hành chính.

- Kết quả thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ còn rất thấp, tại thời điểm kiểm tra chưa có đơn vị nào tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật thủ tục hành chính mới phát sinh và phần lớn chưa thực hiện việc niêm yết bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được UBND tỉnh công bố;

Nội dung niêm yết công khai thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (quy trình, thủ tục hồ sơ; thời gian giải quyết; phí, lệ phí) chưa đầy đủ, khoa học, thiếu minh bạch. Một số cơ quan, đơn vị bảng niêm yết thủ tục hành chính chưa điều chỉnh, thay đổi kịp thời với những quy định mới.

- Các cơ quan, đơn vị đã bố trí được phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhưng nhiều đơn vị bố trí nơi làm việc với diện tích chưa đáp ứng tiêu chuẩn, thiếu trang thiết bị cơ bản, phòng làm việc bố trí thiếu ngăn nắp, trang trọng và thẩm mỹ;

- Thực hiện việc mở sổ và ghi chép thông tin theo dõi giải quyết hồ sơ, sử dụng các loại phiếu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở đa số các đơn vị được kiểm tra chưa đúng quy định. Kết quả giải quyết hồ sơ, nhất là ở cấp xã theo báo cáo đạt tỷ lệ cao nhưng độ tin cậy không cao là do khâu ghi chép, cập nhật thông tin vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa tốt có nơi không cập nhật, còn có tư tưởng chạy theo thành tích. Chính sách chi trả phụ cấp theo quy định đối với cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số nơi chưa được thực hiện, lý do chưa có kinh phí chi trả.

III. Một số kiến nghị, đề xuất

1.Các kiến nghị chung đối với cơ quan hành chính các cấp

- Xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch hàng năm và giai đoạn của UBND tỉnh. Bố trí kinh phí hợp lý để triển khai các nội dung công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tập huấn về CCHC theo kế hoạch của tỉnh; thực hiện chi trả phụ cấp kịp thời hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

- Hàng năm các sở, ngành, UBND cấp huyện cần xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý.

- Quan tâm hơn nữa trong việc bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp lầm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính các cấp. Đưa thêm các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính vào thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền quản lý;

Tập trung làm chuyển biến mạnh về chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông một số lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, chính sách xã hội giữa cấp xã và cấp huyện.

- Thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

2. Một số kiến nghị cụ thể đối với UBND cấp huyện, sở, ngành

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh củng cố, kiện toàn, bố trí công chức, viên chức theo biên chế được giao thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Xây dựng quy trình giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền cấp huyện.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng bỏ nội dung yêu cầu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng vì theo mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng (sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị) của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình không quy định nội dung này.

 - Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện An Nhơn củng cố, kiện toàn, bố trí công chức, viên chức theo biên chế được giao, đưa thêm một số lĩnh vực để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.  

+ Chỉ đạo tiến hành khắc phục hạn chế trong việc tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất, cụ thể: bố trí nơi tiếp công dân, thực hiện niêm yết thủ tục hành chính, mở sổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính chưa đúng quy định;

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Đập Đá cũng như Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện củng cố và duy trì, trang trí, sắp xếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa, niêm yết thủ tục hành chính theo quy định.

+ Xem xét, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết vướng mắc theo đề xuất của Ủy ban nhân dân thị trấn Đập Đá đề nghị cho phép nâng cấp, cải tiến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước củng cố, kiện toàn, bố trí công chức, viên chức theo biên chế được giao, đưa thêm một số lĩnh vực để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. 

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phước Quang bố trí địa điểm, cơ sở vật chất và thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

+ Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng bỏ nội dung yêu cầu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng vì theo mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng (sử dụng cho công trình nhà ở riêng lẻ ở đô thị) của Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình không quy định nội dung này.

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí nơi làm việc, trang bị cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo tiêu chuẩn đã được quy định. Đưa thêm các thủ tục của lĩnh vực đất đai, môi trường thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở;

+ Chỉ đạo việc xây dựng các quy trình, Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai để trình Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 6/10/2011 của Ủy  ban nhân dân tỉnh.

- Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; bố trí công chức chuyên trách và nơi làm việc, trang bị cơ sở vật chất của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở theo quy định. Xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

+ Chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề trực thuộc bỏ nội dung yêu cầu xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trong Đơn xin học nghề vì nội dung này không được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật;

+ Chỉ đạo việc xây dựng các quy trình, Đề án giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội để trình Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành theo Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 6/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra và báo cáo kết quả khắc phục về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/06/2012.

3. Kiến nghị và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh

Để giúp các Sở, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện tốt cải cách hành chính theo thẩm quyền cũng như tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; thông qua công tác kiểm tra cải cách hành chính, Sở Nội vụ xin kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Đề án và chỉ đạo triển khai mô hình thí điểm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã duy trì thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đưa thêm các lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng với quy định của Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo việc rà soát, công bố lại Bộ thủ tục hành chính các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo đúng với các quy định hiện hành; thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch nội dung thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính và trên các phương tiện truyền thông;

- Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh rà soát các mẫu đơn các thủ tục hành chính có nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân dân cấp xã chưa được quy định bằng văn bản quy phạm pháp luật báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc, trong đó ưu tiên cho việc đầu tư, nâng cấp nơi làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và đầu tư thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính các cấp.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm để Sở Nội vụ triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính như: tăng cường công tác tuyên truyền; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính; tiến hành kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cải cách hành chính đối với cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh;

Tải về Báo cáo số 2183/BC-SNV tại đây./.

DANH SÁCH CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GỬI KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011

(Tính đến ngày 20/11/2011)

STT

Cơ quan, đơn vị

ĐÃ GỬI

CHƯA GỬI

I. Các sở, ban, ngành

1

Văn phòng UBND tỉnh

 

X

2

Ban Dân tộc

X

X

3

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

X

 

4

Thanh tra tỉnh

X

 

5

Sở Công thương

X

 

6

Sở Giao thông vận tải

X

 

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

X

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

X

9

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

10

Sở Lao động - TB & Xã hội

X

 

11

Sở Nội vụ

X

 

12

Sở Nông nghiệp và PTNT

X

 

13

Sở Tài chính

X

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

15

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

16

Sở Tư pháp

 

X

17

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

X

 

18

Sở Xây dựng

X

 

19

Sở Y tế

X

 

II. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1

UBND huyện An Lão

X

 

2

UBND huyện An Nhơn

X

 

3

UBND huyện Hoài Ân

X

 

4

UBND huyện Hoài Nhơn

 

X

5

UBND huyện Phù Cát

 

X

6

UBND huyện Phù Mỹ

X

 

7

UBND huyện Tuy Phước

X

 

8

UBND huyện Tây Sơn

X

 

9

UBND huyện Vân Canh

 

X

10

UBND huyện Vĩnh Thạnh

X

 

11

UBND thành phố Quy Nhơn

X

 

 

TỔNG CỘNG

24

06

 

DANH SÁCH CÁC SỞ, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ GỬI BÁO CÁO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2011

(Tính đến ngày 20/11/2011)

STT

Cơ quan, đơn vị

ĐÃ GỬI

CHƯA GỬI

I. Các sở, ban, ngành

1

Văn phòng UBND tỉnh

 

X

2

Ban Dân tộc

 

X

3

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh

X

 

4

Thanh tra tỉnh

X

 

5

Sở Công thương

X

 

6

Sở Giao thông vận tải

X

 

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

X

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

X

9

Sở Khoa học và Công nghệ

X

 

10

Sở Lao động - TB & Xã hội

X

 

11

Sở Nội vụ

X

 

12

Sở Nông nghiệp và PTNT

X

 

13

Sở Tài chính

 

X

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

 

15

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

16

Sở Tư pháp

X

 

17

Sở Văn hóa, Thể thao và DL

 

X

18

Sở Xây dựng

 

X

19

Sở Y tế

 

X

II. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

1

UBND huyện An Lão

X

 

2

UBND huyện An Nhơn

X

 

3

UBND huyện Hoài Ân

X

 

4

UBND huyện Hoài Nhơn

X

 

5

UBND huyện Phù Cát

X

 

6

UBND huyện Phù Mỹ

X

 

7

UBND huyện Tuy Phước

X

 

8

UBND huyện Tây Sơn

X

 

9

UBND huyện Vân Canh

X

 

10

UBND huyện Vĩnh Thạnh

X

 

11

UBND thành phố Quy Nhơn

X

 

 

TỔNG CỘNG

24

06

 

Phòng CCHC  (Cập nhật ngày 19-12-2011)    Các tin liên quan:
  Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (12-11-2011)
  KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15.10.1956-15.10.2011): Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích (14-10-2011)
  Thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ (11-10-2011)
  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tỉnh giai đoạn 2011-2015 (11-10-2011)
  Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2011 trên địa bàn tỉnh (15-09-2011)
  Giải đáp thắc mắc về Dự án 600 Phó Chủ tịch xã (09-09-2011)
  Tỉnh ủy Bình Định ban hành Chương trình hành động về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2011 - 2015 (30-08-2011)
  Thủ tướng Chính phủ chỉ thị chấn chỉnh việc cấp Giấy CNQSD đất (29-08-2011)
  Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định (29-08-2011)
  Cải cách hành chính tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015: Phấn đấu xây dựng nền hành chính vững mạnh, chuyên nghiệp (15-08-2011)
     Văn bản mới
Về việc quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020 năm 2018.

Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.

Về việc hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Về việc Quy định chuẩn mực đạo đức đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020

Về việc công bố Danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2017.

Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Định.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ.

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh.

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Về ban hành Quy chế công tác Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2017.

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Thành lập Đội kiểm tra liên ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Văn phòng điện tử liên thông của Sở Nội vụ

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975

Về việc rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ về cải cách hành chính và các nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy.

Ban hành Bộ chỉ số và quy định việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân tỉnh.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giới thiệu việc làm thanh niên Bình Định.

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm chăm sóc và điều dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Thanh tra Sở Văn hoá và Thể thao.

Về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng An Toàn thuộc Ban Quản lý rừng đặc dụng An Toàn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

V/v sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, thay thế Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Ban hành kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định.

Về việc tổ chức lại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội thành cơ sở cai nghiện ma tuý trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Về việc đổi tên Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Bình Định thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quyết định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định phê duyệt Phương án chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức và cá nhân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Thạnh.

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Quyết định v/v thành lập Tổ Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tây Sơn.

Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2020.

Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Bình Định.

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

Về việc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gồm: 62 TTHC cấp tỉnh, 38 TTHC cấp huyện và 12 TTHC cấp xã.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định.

Về việc đổi tên Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

Về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Bình Định trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Cát thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Cát.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Quy Nhơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Quy Nhơn.

Phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tuy Phước thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tuy Phước.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án kênh tưới Văn Phong và Ban Quản lý dự án Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan.

Phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Tây Sơn thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tây Sơn.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế hoạch triển khai chuyên mục \"Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời\"

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định.

Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định

phê duyệt Đề án sáp nhập Trung tâm Dạy nghề Phù Mỹ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Phù Mỹ thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phù Mỹ.

về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

sửa đổi, bổ sung Nghị định 204/2004/NĐ-CP về bảng lương; chế độ nâng bậc lương; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ; Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

phê duyệt Đề án đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp Vân Canh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vân Canh.

Về việc uỷ quyền cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố một số nhiệm vụ quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy người cao tuổi có phạm vi hoạt động tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

V/v triển khai xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu”, “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định lần thứ II - 2016

Kế hoạch triển khai khảo sát, xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2016.

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành Quy định về chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo.

Tổ chức lại và đổi tên Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin thành Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phân tích và Kiểm nghiệm trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Học bổng cho Lãnh đạo trẻ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Về việc thành lập trường Trung học phổ thông Ngô Lê Tân trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về việc thành lập Thanh tra Sở Ngoại vụ.

Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Văn phòng HĐND cấp tỉnh).

Thành lập Ban Quản lý Cảng cá Bình Định trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2016

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015

Kế hoạch trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2016

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc giải thể Thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định.

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên chế, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn sang Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy chế tổ chức về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Về kế hoạch giảm quá tải bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Pháp y cấp tỉnh).

Thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành trường THPT trọng điểm chất lượng của tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn và phân loại đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâm công lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với Bác sĩ, dược sĩ trong giai đoạn 2016-2021

Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh

Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Bình Định năm 2015

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước năm 2015 của tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

     Thông báo
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bộ thủ tục hành chính
Mẫu văn bản hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Chỉ số Cải cách hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng
Ban Tôn giáo
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thăng hạng viên chức
Cong khai tai chinh
     Thống kê người dùng
  Đang online:               17
  Số lượt truy cập: 5411738
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÂM HẢI GIANG - Giám đốc Sở