Thỏa thuận xét tuyển viên chức ngành các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố
Sở Nội vụ có văn bản số 1745 /SNV-CBCC-TCBC ngày 23/9/2011 về việc thỏa thuận xét tuyển viên chức ngành các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố

Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Để đảm triển khai thực hiện công tác tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo, năm học 2011 - 2012 nói riêng và viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố đảm bảo thống nhất trong phạm vi toàn tỉnh,

Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

I. Về ban hành Quy chế xét tuyển.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về tuyển dụng viên chức và một số nội dung như sau:

1. Phạm vị, đối tượng xét tuyển.

a) Phạm vi xét tuyển: Xét tuyển viên chức các ngạch giáo viên, nhân viên để bố trí công tác tại các trường, mẫu giáo mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập; viên chức các ngạch cán sự, chuyên viên cao đẳng, chuyên viên và tương đương để bố trí công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện, thành phố.

b) Đối tượng dự tuyển: Người tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên ở các trường trong nước và ở nước ngoài, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần quyền dụng.

Riêng đối với ngạch giáo viên nếu tốt nghiệp các trường không thuộc chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 2. Điều kiện đăng ký xét tuyển.

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 116/2003/NĐ-CP. Riêng quy định về hộ khẩu thường trú: Người dự tuyển phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định ít nhất đủ 03 năm (36 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ. Đối với người tốt nghiệp sau đại học; người tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc ở trong nước (hệ chính quy trường công lập) và ngoài nước; người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người có nguyên quán tại Bình Định không yêu cầu có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định.

3. Tiêu chuẩn dự xét tuyển.

a) Đối với các ngạch giáo viên, nhân viên trường học:

- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên;

- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học trở lên;

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp cao đẳng trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên nhạc, họa:

+ Dạy tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành âm nhạc hoặc nhạc - họa (đối với giáo viên nhạc); chuyên ngành họa, mỹ thuật hoặc nhạc - họa (đối với giáo viên họa);

+ Dạy trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành âm nhạc hoặc nhạc - họa (đối với giáo viên nhạc), chuyên ngành họa, mỹ thuật hoặc nhạc - họa (đối với giáo viên họa).

Đối với thí sinh không thuộc chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Thể dục - Thể thao:

+  Dạy tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành Thể dục - Thể thao, Giáo dục thể chất hoặc Thể dục - Đội;

+ Dạy trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành Thể dục - Thể thao, Giáo dục thể chất hoặc Thể dục - Đội.

Đối với thí sinh không thuộc chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giáo viên Tin học:

+ Dạy tiểu học: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở lên, chuyên ngành Toán - Tin, Tin học hoặc Công nghệ thông tin;

+ Dạy trung học cơ sở: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành Toán - Tin, Tin học hoặc Công nghệ thông tin.

Đối với thí sinh không thuộc chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nhân viên thư viện: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Thư viện. Đối với người dự tuyển vào ngạch có yêu cầu tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên, chứng chỉ Tin học A trở lên hoặc Tin học văn phòng.

- Nhân viên kế toán: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành kế toán hoặc tài chính - kế toán. Đối với người dự tuyển vào ngạch có yêu cầu tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên, chứng chỉ Tin học A trở lên hoặc Tin học văn phòng.

- Nhân viên văn thư: Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành văn thư hoặc văn thư - lưu trữ. Đối với người dự tuyển vào ngạch có yêu cầu tốt nghiệp trình độ cao đẳng, đại học phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên, chứng chỉ Tin học A trở lên hoặc Tin học văn phòng.

- Nhân viên y tế: Tốt nghiệp Trung cấp Điều dưỡng, Trung cấp Nữ hộ sinh, Y sĩ đa khoa y trở lên. Riêng đối với người tốt nghiệp trung cấp y tế chuyên ngành nha khoa chỉ được dự tuyển vào các trường tiểu học.

- Nhân viên thiết bị trường học: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chuyên ngành Quản lý thiết bị giáo dục hoặc tốt nghiệp cao đẳng các ngành khác có chứng chỉ quản lý thiết bị do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. Trong đó ưu tiên người tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý thiết bị giáo dục; đối với người tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiểu học chỉ được dự tuyển vào trường tiểu học.

b) Đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp khác:

- Ngạch chuyên viên và tương đương:

+ Tốt nghiệp đại học, sau đại học đúng chuyên ngành của vị trí cần tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên (không bao gồm các vị trí công việc yêu cầu trình độ ngoại ngữ; người tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam);

+ Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học văn phòng (không bao gồm các vị trí công việc yêu cầu trình độ đại học Công nghệ thông tin, đại học Tin học).

- Ngạch chuyên viên cao đẳng và tương đương:

+ Tốt nghiệp cao đẳng trở lên đúng chuyên ngành của vị trí cần tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên;

+ Có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên hoặc tin học văn phòng (không bao gồm các vị trí công việc yêu cầu trình độ cao đẳng Công nghệ thông tin, cao đẳng Tin học).

- Ngạch cán sự và tương đương:

+ Tốt nghiệp trung cấp trở lên đúng chuyên ngành của vị trí cần tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên.

4. Chế độ ưu tiên trong tuyển dụng.

a) Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 12 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP; khoản 1, Điều 1 Nghị định số 121/2006/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

b) Thống nhất vận dụng chế độ ưu tiên đối với các trường hợp sau:

- Người đạt giải tại kỳ thi quốc gia, quốc tế trong thời gian học ở các trường đại học, cao đẳng; người đăng ký dự tuyển có thời gian hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế, đã có thời gian công tác liên tục có đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện tổ chức xét tuyển, được thủ trưởng đơn vị xác nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, cộng 10 điểm vào điểm xét tuyển;

- Người đăng ký dự tuyển có thời gian hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế, đã có thời gian công tác liên tục có đóng Bảo hiểm xã hội từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện tổ chức xét tuyển,được thủ trưởng đơn vị xác nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, cộng 5 điểm vào điểm xét tuyển.

- Đối với các ngạch giáo viên: Người tốt nghiệp có trình độ cao hơn trình độ chuẩn theo quy định của ngạch giáo viên mầm non, tiểu học và THCS (tốt nghiệp cao đẳng, đại học đối với giáo viên mầm non, tiểu học và tốt nghiệp đại học đối với giáo viên THCS), cộng 5 điểm vào điểm xét tuyển.

5. Điểm xét tuyển.

a) Cơ sở để tính điểm xét tuyển: Kết quả học tập trung bình toàn khóa học (bao gồm điểm trung bình chung các năm học và điểm thi tốt nghiệp) được quy đổi theo thang điểm 100 và điểm ưu tiên.

b) Cách tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển bằng điểm trung bình học tập toàn khóa nhân hệ số 2 cộng với điểm ưu tiên cao nhất được hưởng (nếu có).

Trường hợp trên học bạ hoặc phiếu điểm chỉ thể hiện điểm trung bình chung các năm học và điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp thì điểm học tập trung bình toàn khóa được tính như sau:

Điểm trung bình học tập toàn khóa

=

Điểm trung bình chung các năm học + Điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp

2

 

6. Tổ chức xét tuyển.

a) Tổ chức xét tuyển riêng theo từng đơn vị thí sinh đăng ký xét tuyển.

b) Các đối tượng dự tuyển được xét theo thứ tự sau:

- Viên chức ngành giáo dục - đào tạo: Ưu tiên xét tuyển trước đối với đối tượng được đào tạo hệ chính quy; nếu còn chỉ tiêu mới xét đến các đối tượng đào tạo hệ không chính quy.

Riêng đối với các ngạch giáo viên ưu tiên xét tuyển trước đối tượng tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm, sau đó xét đến chuyên ngành tổng hợp; đối với các ngạch nhân viên xét từ trình độ đào tạo cao đến thấp và được xét theo thứ tự sau:

+ Người có học vị Tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

+ Người có học vị Thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;

+ Người dân tộc thiểu số tình nguyện trở về công tác tại địa phương (huyện, thành phố) có hộ khẩu thường trú hoặc nguyên quán;

+ Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi học theo chế độ cử tuyển có nguyện vọng trở về công tác tại địa phương (huyện, thành phố) có hộ khẩu thường trú hoặc nguyên quán;

+ Người có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn tình nguyện trở về địa phương (xã) công tác. Đối với người không phải nguyên quán thì phải có hộ khẩu thường trú ở xã đặc biệt khó khăn ít nhất đủ 36 tháng tính đến ngày thông báo tuyển xét tuyển, ngoại trừ người nhập khẩu theo cha, mẹ, vợ hoặc chồng có hộ khẩu thường trú tại xã đặc biệt khó khăn;

+ Các đối tượng còn lại.

- Viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập khác ưu tiên theo thứ tự sau:

+ Người có học vị Tiến sĩ theo đúng nhu cầu của vị trí cần tuyển dụng;

+ Người có học vị Thạc sĩ theo đúng nhu cầu của vị trí cần tuyển dụng;

+ Người được cơ quan có thẩm quyền cử đi học theo chế độ cử tuyển có nguyện vọng trở về công tác tại địa phương (huyện, thành phố) có hộ khẩu thường trú hoặc nguyên quán;

+ Các đối tượng còn lại.

c) Trường hợp xét tuyển theo tiêu chí trên mà chưa chọn được người trúng tuyển ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng xét tuyển xem xét người có trình độ đào tạo cao hơn là người trúng tuyển; nếu nhiều người có trình độ đào tạo như nhau thì người có điểm học tập toàn khóa cao hơn là người trúng tuyển; nếu nhiều người có điểm học tập toàn khóa bằng nhau thì người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực dự tuyển cao hơn là người trúng tuyển; nếu có nhiều người có kinh nghiệm như nhau thì Hội đồng xem xét quyết định.

7. Tuyển dụng.

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 06/2009/QĐ-UB và hướng dẫn của Sở Nội vụ về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại văn bản số 1789/HD-SNV ngày 23 tháng 12 năm 2009.

8. Các vấn đề có liên quan khác.

Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước về tuyển dụng viên chức.

II. Về Kế hoạch xét tuyển.

1. Triển khai thực hiện.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố hoàn chỉnh Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp nhằm đảm bảo thống nhất đối với các nội dung trong Quy chế xét tuyển đã thỏa thuận nêu trên để làm cơ sở triển khai thực hiện.

a) Quy chế, Kế hoạch xét tuyển và nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp năm 2011 sau khi được UBND huyện, thành phố ký ban hành đề nghị gửi về Sở Nội vụ (trước khi thông báo xét tuyển) để kiểm tra, theo dõi, quản lý theo quy định.

b) Hội đồng xét tuyển phải thông báo nội dung xét tuyển (điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự xét tuyển, số lượng cần tuyển; thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ xét tuyển), Quy chế, Kế hoạch xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng ít nhất 03 lần và niêm yết tại trụ sở cơ quan.

c) Sau 10 ngày kể từ khi thông báo xét tuyển, Hội đồng xét tuyển tổ chức thu nhận hồ sơ thí sinh đăng ký xét tuyển (thời gian thu nhận hồ sơ ít nhất 07 ngày làm việc).

2. Thời gian thực hiện.

a) Bắt đầu kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2011: Tất cả UBND các huyện, thành phố tiến hành thu nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển.

b) Công tác xét tuyển hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2011 và gửi về Sở Nội vụ (kèm theo thủ tục, hồ sơ theo quy định) để xem xét, thỏa thuận phê duyệt kết quả theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

III. Nhu cầu tuyển dụng

1. UBND huyện Hoài Ân

Thống nhất nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Hoài Ân năm học 2011 - 2012 như đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2011 là 41 chỉ tiêu.

2. UBND huyện Phù Mỹ

Thống nhất nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Mỹ năm học 2011 - 2012 như đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Công văn số 678/UBND-NV ngày 09 tháng 8 năm 201 là 74 chỉ tiêu.

3. UBND huyện Tuy Phước

a) Viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo: Thống nhất nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Tuy Phước năm học 2011 - 2012 như đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Công văn số 537/UBND-NV ngày 23 tháng 8 năm 2011 là 33 chỉ tiêu.

b) Viên chức các đơn vị sự nghiệp khác: 19 chỉ tiêu (chi tiết có phụ lục kèm theo).

4. UBND huyện Phù Cát

a) Viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo: Thống nhất nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Phù Cát năm học 2011 - 2012 như đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Công văn số 579/UBND-NV ngày 13 tháng 9 năm 2011 là 91 chỉ tiêu.

b) Viên chức các đơn vị sự nghiệp khác: 17 chỉ tiêu (chi tiết có phụ lục kèm theo).

5. UBND huyện Tây Sơn

a) Viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo: Thống nhất nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo huyện Tây Sơn năm học 2011 - 2012 như đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2011 là 51 chỉ tiêu.

b) Viên chức các đơn vị sự nghiệp khác: 07 chỉ tiêu (chi tiết có phụ lục kèm theo).

Đối với UBND các huyện, thành phố chưa đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức theo yêu cầu của Sở Nội vụ tại văn bản số 1446/SNV-CBCC ngày 29 tháng 7 năm 2011, đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện và có văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30 tháng 9 năm 2011 để xem xét, thỏa thuận làm cơ sở triển khai thực hiện. Quá hạn nêu trên, coi như các địa phương không có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2011.

Trên đây là ý kiến của Sở Nội vụ về Quy chế, Kế hoạch xét tuyển và nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các huyện thành phố năm 2011 (trong đó có xét tuyển viên chức ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2011 - 2012), đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác xét tuyển viên chức theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của tỉnh./.

Xem nội dung chi tiết Công văn số 1745 /SNV-CBCC-TCBC tại đây./.


Mai Hồng Quân - Phòng Cán bộ, Công chức  (Cập nhật ngày 03-10-2011)    Các tin liên quan:
  Thông báo về nhu cầu tuyển dụng viên chức của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2011 (03-10-2011)
  Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Hạ tầng thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định (09-09-2011)
     Văn bản mới
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Phương án đơn giản hóa thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

Kế hoạch Cải cách hành chính Sở Nội vụ năm 2016

Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2015

Kế hoạch trọng tâm của Sở Nội vụ năm 2016

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2016

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025”

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ và Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP BAN DÂN TỘC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN, THỊ XÃ,THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bình Định trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Về việc giải thể Thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định.

Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên chế, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối từ Chi cục Phát triển nông thôn sang Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Trung tâm Khuyến nông, Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc đổi tên Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão thành Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc hợp nhất Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Lâm nghiệp thành Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy chế tổ chức về hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

Về kế hoạch giảm quá tải bệnh viện công lập của tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Trung tâm Pháp y cấp tỉnh).

Thành lập Trung tâm Khám phá khoa học trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định.

Phê duyệt Đề án “Xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thành trường THPT trọng điểm chất lượng của tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Khen thưởng thành tích thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng thuộc Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Hướng dẫn và phân loại đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

hướng dẫn việc sáp nhập Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp công lập cấp huyện (sau đây gọi chung là các trung tâm công lập cấp huyện) thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Quy chế công tác Thi đua - Khen thưởng

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Nội vụ

Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố

Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

Quy định cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với Bác sĩ, dược sĩ trong giai đoạn 2016-2021

Quy định tạm thời về chính sách hỗ trợ đối với người làm việc trong biên chế sự nghiệp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố.

Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh

Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ Bình Định năm 2015

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước năm 2015 của tỉnh

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu trước tuổi và cán bộ nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định.

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy định về Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước của tỉnh

Ban hành Quy định về mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

Công nhận xã đảo Nhơn Châu thuộc tỉnh Bình Định

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

Ban hành Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014

Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

Chính sách tinh giản biên chế

Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Về việc ban hành Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Bình Định

Về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và lưu trữ.

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Về việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại chính quyền xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Về việc sử dung phòng đọc trong các Lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013.

Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về việc phong tặng Danh hiệu vinh dự \"Bà mẹ Việt Nam anh hùng\"

Về việc hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Về việc ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số chính sách về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Định

Về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh

Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Thông tư liên tịch số ngày 30/5/2014 của quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Công tác văn thư - lưu trữ của UBND các cấp và các ngành thuộc tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

Hiến pháp 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

Về việc công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ,công chức tỉnh Bình Định đến năm 2015

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức và cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015

Nghị định của Chính phủ về minh bạch tài sản thu nhập

Thông tư Hướng dẫn thực hiện nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp

Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến (bao gồm các biểu mẫu)

Nghị định của Chính phủ: Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Quyết dịnh của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2013

Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Thông tư của Bộ Nội vụ về quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạn chức đanh nghề nghiệp đối với viên chức

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và quy định chế độ, chính sách đối với hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình

Thông tư số 09/2012/TT-BNV ngày 10/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Thông tư số 14 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

     Thông báo
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Văn bản chỉ đạo điều hành
Bộ thủ tục hành chính
Mẫu văn bản hành chính
Công báo tỉnh Bình Định
Chỉ số Cải cách hành chính
Đánh giá mức độ hài lòng
Ban Tôn giáo
Ban Thi đua - Khen thưởng
Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Đề án 500 trí thức trẻ tỉnh Bình Định
     Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 3320214
 
Xem tốt với trình duyệt IE 7.0+, Firefox 3.0+, Google Chrome 2.0+
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT & Viễn thông Bình Định (ITA)
Công nghệ eGovWeb CMS 1.52 do ITA phát triển
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3822603 - Fax: 056.3816.572 - Email: vp@snv.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: LÂM HẢI GIANG - Giám đốc Sở